Firma Agria, a.s. IČO 60699175


Agria, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Agria, a.s. (60699175) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 74, Nížkovice 684 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1994 a není již aktivní. Agria, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Agria, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Agria, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Agria, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Agria, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agria, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1305
IČO (identifikační číslo osoby) 60699175
Jméno Agria, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.3.1994
Zaniklá dne 29.4.2019
Rozhodnutí valné hromady konané dne 28. 6. 2018 o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění: Vzhledem k tomu, že: (A)obchodní společnost ROSTĚNICE, a. s., IČ 634 81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice č. 166, PSČ 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740 (Hlavní Akcionář) je Hlavním Akcionářem společn osti Agria, a. s., se sídlem Nížkovice 74, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 60699175, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1305 (dále jen Společnost) ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, (B)Společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního Akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního Akcionáře, (C)Společnosti byl předložen znalecký posudek znalcem Karlem Potměšilem, znalcem pro obor Ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: podniky, jmenovaným na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 12. 2015 č. j. Spr 3116/2015., s datem vyhotovení dne 26. 4.2018, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, (D)pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního Akcionáře společnost Komerční banka a.s., IČ: 453 17 054 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského s oudu v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Pověřená Osoba), která je obchodníkem s cennými papíry na základě povolení uděleného Českou národní bankou, a (E)před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Společnosti prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené Osoby, valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: (1)konstatuje, že Hlavním Akcionářem Společnosti je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Hlavní Akcionář tj. společnost ROSTĚNICE, a. s., IČ 634 81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice č. 166, PSČ 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740, který je vlastníkem celkem 9085 kusů akcií na jméno, každá o nominální hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 9085 (slovy: devět tisíc osmdesát pět) hlasů na valné hromadě; (2)konstatuje, že Hlavní Akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 90 850 000,- Kč,- Kč (slovy: devadesát milionů osm set padesát tisíc korun českých), což představuje podíl 93,931 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Hlavní Akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. (3)rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o nominální hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za kus, vydaným jako zaknihované cenné papíry, ISIN: 0005134460, ve vl astnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního Akcionáře, na Hlavního Akcionáře, tj. ROSTĚNICE, a. s., IČ 634 81 821, se sídlem Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice č. 166, PSČ 682 01 Vyškov, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1740. Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního Akcionáře přejde na Hlavního Akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního Akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcií). (4)určuje, že Hlavní Akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 12 787,-Kč (slovy dvanáct tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc ko run českých) v zaknihované podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Karlem Potměšilem, znalcem pro obor Ekonomika, odvětví: ceny a odhady , specializace: podniky, jmenovaným na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 12. 2015 č. j. Spr 3116/2015., přičemž tento znalecký posudek byl zpracován dne 26. 4. 2018. (5)Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění ode Dne přechodu akcií. (6)určuje, že Hlavní Akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady prostřednictvím Pověřené Osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená Osoba bude za Hlavního Akcionáře zaji šťovat poskytnutí protiplnění nejdéle po dobu 36 měsíců. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Společnosti, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.. s., pořízeném ke dni předcházejícímu Dni přechodu akcií. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního Akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnost i. 12.7.2018 - 29.4.2019
Valná hromada rozhodla dne 1. 3. 2017 o snížení základního kapitálu: 1. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je držení vlastních akcií a úmysl naložit s vlastními akciemi způsobem předpokládaným zákonem. 2. Účelem snížení základního kapitálu je dosažení snížení základního kapitálu o jmenovitou hodnotu vlastních akcií a následné zrušení vlastních akcií osobou oprávněnou vést jejich evidenci. 3. Základní kapitál bude snížen o částku 14 200 000 Kč z částky 110 920 000 Kč na novou částku 96 720 000 Kč. 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno výlučně použitím vlastních akcií ve jmenovité hodnotě odpovídající částce, o níž se snižuje základní kapitál, tj. 14 200 000 Kč. Tyto akcie budou následně zrušeny na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 5. S částkou odpovídající snížení bude naloženo v souladu s účetními předpisy. O částku odpovídající snížení bude snížen základní kapitál společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude zrušen. Část ka odpovídající rozdílu mezi částkou, o níž se snižuje základní kapitál a pořizovací cenou vlastních akcií uvedených v bodě 4 tohoto usnesení bude proúčtována proti nerozdělenému zisku. 6. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům poskytnuto žádné plnění. 9.3.2017 - 22.8.2017
Počet členů statutárního orgánu: 4 3.7.2014 - 11.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 3.7.2014 - 11.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014 - 29.4.2019
Byly předloženy stanovy v úplném znění ze dne 25.5.2001. 1.8.2001 - 12.6.2007
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 25.4.1997. 26.6.1997 - 12.6.2007
Základní jmění je splaceno. 3.2.1997 - 3.7.2014
Ke dni 1.6.1995 se zapisuje změna a doplnění čl. 9 stanov, přijaté valnou hromadou dne 28.4.1995. 1.6.1995 - 12.6.2007

Kapitál Agria, a.s.

zakladni jmění 96 720 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.8.2017 - 29.4.2019
zakladni jmění 110 920 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.7.2014 - 22.8.2017
zakladni jmění 110 920 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.3.1994 - 3.7.2014

Akcie Agria, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 9 672 22.8.2017 - 29.4.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 092 20.12.2016 - 22.8.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 092 3.7.2014 - 20.12.2016
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 11 092 1.8.2001 - 3.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 11 092 10.3.1994 - 1.8.2001

Sídlo Agria, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 74 , Nížkovice 684 01 3.7.2014 - 29.4.2019
Adresa 74 , Nížkovice 684 01 1.8.2001 - 3.7.2014
Adresa 74 , Nížkovice 684 01 10.3.1994 - 1.8.2001

Předmět podnikání Agria, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 3.7.2014 - 29.4.2019
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 3.7.2014 - 29.4.2019
vodoinstalatérství, topenářství 25.5.2009 - 3.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.5.2009 - 3.7.2014
zednictví 25.5.2009 - 9.3.2017
opravy silničních vozidel 25.5.2009 - 9.3.2017
kovářství, podkovářství 25.5.2009 - 9.3.2017
truhlářství, podlahářství 25.5.2009 - 9.3.2017
zámečnictví, nástrojářství 25.5.2009 - 9.3.2017
hostinská činnost 25.5.2009 - 29.4.2019
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 25.5.2009 - 29.4.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.5.2009 - 29.4.2019
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech 25.5.2009 - 29.4.2019
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 2.7.2002 - 25.5.2009
Opravy silničních vozidel 2.7.2002 - 25.5.2009
Silniční motorová doprava nákladní 2.7.2002 - 25.5.2009
Opravy pracovních strojů 2.7.2002 - 25.5.2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 2.7.2002 - 25.5.2009
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 2.7.2002 - 25.5.2009
Velkoobchod 2.7.2002 - 25.5.2009
Specializovaný maloobchod 2.7.2002 - 25.5.2009
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 2.7.2002 - 25.5.2009
Vodoinstalatérství, topenářství 2.7.2002 - 25.5.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 2.7.2002 - 25.5.2009
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 2.7.2002 - 25.5.2009
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a derazizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 2.7.2002 - 25.5.2009
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 2.7.2002 - 25.5.2009
Vodoinstalatérství 26.6.1997 - 2.7.2002
Topenářství 26.6.1997 - 2.7.2002
Ubytovací služby-turistická ubytovna 26.6.1997 - 25.5.2009
Hostinská činnost 26.6.1997 - 25.5.2009
Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení 10.3.1994 - 26.6.1997
Revize elektrických zařízení 10.3.1994 - 26.6.1997
Vodoinstalatérství včetně topenářství 10.3.1994 - 26.6.1997
Zemědělská výroba rostlinná i živnočišná včetně prodeje zemědělských výrobků 10.3.1994 - 2.7.2002
Opravy motorových vozidel 10.3.1994 - 2.7.2002
Silniční motorová doprava 10.3.1994 - 2.7.2002
Výroba a opravy zemědělských strojů 10.3.1994 - 2.7.2002
Práce se zemědělskými stroji pro cizí odběratele 10.3.1994 - 2.7.2002
Koupě a prodej zboží v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení 10.3.1994 - 2.7.2002
Kovoobrábění 10.3.1994 - 2.7.2002
Obkladačské práce 10.3.1994 - 2.7.2002
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů 10.3.1994 - 2.7.2002
Zámečnictví 10.3.1994 - 25.5.2009
Automatizované zpracování dat 10.3.1994 - 25.5.2009
Truhlářství 10.3.1994 - 25.5.2009
Kovářství 10.3.1994 - 25.5.2009
Zednictví 10.3.1994 - 25.5.2009

Předmět činnosti Agria, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 9.3.2017 - 29.4.2019
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 25.5.2009 - 3.7.2014

vedení firmy Agria, a.s.

Statutární orgán Agria, a.s.

Platnost údajů od - do
Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Samostatně jednají za společnost pouze předseda představenstva a místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednají za společnost vždy pouze společně s předsedou nebo s místopř edsedou představenstva. 3.7.2014 - 29.4.2019
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 27.5.2009 - 3.7.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva ve funkce ředitele společnosti a člen představenstva ve funkci ekonoma společnosti, a to každý samostatně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis jeden ze členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. 25.4.2008 - 27.5.2009
Způsob zastupování: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva, místopředseda představenstva, člen představenstva jmenovaný do funkce ředitele společnosti a člen představenstva ve funkci ekonoma společnosti, a to každý samostatně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis jeden ze členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. 1.8.2001 - 25.4.2008
Způsob zastupování: Jménem společnosti jednají předseda představenstva, místopředseda představenstva, ředitel společnosti, je-li členem představenstva, ekonom společnosti, je-li členem představenstva, členové představenstva dle rozhodnutí předsedy představenstva. Vyžaduje-li právní úkon písemnou formu, podepisují jej vždy dva členové představenstva. 10.3.1994 - 1.8.2001
člen představenstva Zdeněk Maláč 10.3.1994 - 1.6.1995
Adresa: 57 , Heršpice 684 01
člen představenstva Václav A N D R L A 10.3.1994 - 3.2.1997
Adresa: 220 , Němčany 684 01
člen představenstva Jaroslav Maláč 1.6.1995 - 26.6.1997
Adresa: 210 , Heršpice 684 01
člen představenstva Ing. Ivan Holoubek 26.6.1997 - 19.10.2001
Vznik funkce 25.4.1997
Adresa: 255 , Hrušky Česká republika
předseda představenstva Ivan Sedlák 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: Slezská 74/58 , Kobeřice 747 27
místopředseda představenstva Emil Novotný 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 1 , 684 01 Vážany nad Litavou Česká republika
člen představenstva Josef Cenek 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 117 , Němčany 684 01
člen představenstva František Drápela 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 160 , Hodějice 684 01
člen představenstva Ing. Jiří Juřička 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 48 , Nížkovice 684 01
člen představenstva Oldřich Pařízek 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 188 , Nížkovice 684 01
člen představenstva Josef Urban 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: Okružní 267/1 , Kobeřice 747 27
člen představenstva Václav Andrla 3.2.1997 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 220 , Němčany 684 01
člen představenstva Ing. Ivan Holoubek 19.10.2001 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 43 , Hrušky 683 52
předseda představenstva Ivan Sedlák 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: Vrchní 74 , Kobeřice u Brna 684 01
člen představenstva Emil Novotný 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 1 , 684 01 Vážany nad Litavou Česká republika
člen představenstva Josef Cenek 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 117 , Němčany 684 01
člen představenstva František Drápela 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 160 , Hodějice 684 01
člen představenstva - ředitel Ing. Jiří Juřička 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 48 , Nížkovice 684 01
člen představenstva Oldřich Pařízek 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 188 , Nížkovice 684 01
člen představenstva Josef Urban 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: Okružní 267/1 , Kobeřice 747 27
místopředseda představenstva Ing. Ivan Holoubek 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 43 , Hrušky 683 52
členka představenstva Božena Spáčilová 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: Palackého 545 , Křenovice 683 52
předseda představenstva Ivan Sedlák 12.6.2007 - 25.4.2008
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 15.4.2008
Adresa: Vrchní 74 , Kobeřice u Brna 684 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Juřička 12.6.2007 - 25.4.2008
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 15.4.2008
Adresa: 48 , Nížkovice 684 01
člen představenstva Josef Cenek 12.6.2007 - 25.4.2008
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: 117 , Němčany 684 01
člen představenstva Oldřich Pařízek 12.6.2007 - 25.4.2008
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: 259 , Nížkovice 684 01
člen představenstva Josef Urban 12.6.2007 - 25.4.2008
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: U Mlýna 267 , Kobeřice u Brna 684 01
člen představenstva Jiří Kostelka 12.6.2007 - 25.4.2008
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: 35 , Němčany 684 01
člen představenstva-ředitel společnosti Ing. Jiří Juřička 25.4.2008 - 27.5.2009
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 15.5.2009
Adresa: 48 , Nížkovice 684 01
člen představenstva Emil Novotný 12.6.2007 - 4.1.2013
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: 1 , 684 01 Vážany nad Litavou Česká republika
předseda představenstva Ing. Pavel Pásek 25.4.2008 - 4.1.2013
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 15.4.2008
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Slámova 556/28 , Brno 618 00
místopředseda představenstva Ivan Sedlák 25.4.2008 - 4.1.2013
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 15.4.2008
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Vrchní 74 , Kobeřice u Brna 684 01
člen představenstva Alena Pouderová 25.4.2008 - 4.1.2013
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Slámova 556/28 , Brno 618 00
místopředseda představenstva Ivan Sedlák 4.1.2013 - 25.6.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 25.5.2016
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 25.5.2016
Adresa: Vrchní 74 , Kobeřice u Brna 684 01
předseda představenstva Pavel Pásek 4.1.2013 - 11.8.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Slámova 556/28 , Brno 618 00
člen představenstva Emil Novotný 4.1.2013 - 11.8.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: 1 , Vážany nad Litavou 684 01
člen představenstva Alena Pásková 4.1.2013 - 11.8.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Slámova 556/28 , Brno 618 00
předseda představenstva Ing. Leoš Špunar 11.8.2016 - 29.4.2019
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: Svat. Čecha 1158/8 , Lipník nad Bečvou 751 31
místopředseda představenstva Ing. Vítězslav Navrátil 11.8.2016 - 29.4.2019
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: 25 , Podivice 683 21
člen představenstva Ing. Pavel Šlimar 11.8.2016 - 29.4.2019
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Rudé armády 773/86 , Rousínov 683 01

Dozorčí rada Agria, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Bernard Pavézka 10.3.1994 - 3.2.1997
Adresa: 44 , Němčany 684 01
člen Václav Matyáš 10.3.1994 - 3.2.1997
Adresa: 102 , Vážany nad Litavou 684 01
člen Bohuslav Částka 10.3.1994 - 26.6.1997
Adresa: Nová 54 , Dambořice 696 35
člen Václav Matyáš 3.2.1997 - 1.8.2001
Adresa: 102 , Vážany nad Litavou 684 01
člen František Kocman 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 269 , Nížkovice 684 01
člen Jindřich Večeřa 10.3.1994 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 195 , Nížkovice 684 01
člen Jiří Kostelka 26.6.1997 - 2.7.2002
Vznik funkce 18.4.1997
Zánik funkce 22.5.2002
Adresa: 35 , Němčany 684 01
člen Radek Ostřížek 26.6.1997 - 2.7.2002
Vznik funkce 18.4.1997
Zánik funkce 22.5.2002
Adresa: Tyršova 208 , Slavkov u Brna 684 01
předseda Václav Matyáš 1.8.2001 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.4.1997
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: 102 , Vážany nad Litavou 684 01
členka Zdeňka Jakubčíková 1.8.2001 - 2.7.2002
Vznik funkce 25.5.2001
Zánik funkce 22.5.2002
Adresa: 162 , Heršpice 684 01
člen František Kocman 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 269 , Nížkovice 684 01
předseda Václav Matyáš 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 102 , Vážany nad Litavou 684 01
člen Jiří Kostelka 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 18.5.2007
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 18.5.2007
Adresa: 35 , Němčany 684 01
členka Zdeňka Jakubčíková 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 18.5.2007
Vznik funkce 22.5.2002
Zánik funkce 18.5.2007
Adresa: 162 , Heršpice 684 01
člen Jan Jandl 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 268 , Nižkovice Česká republika
člen Jiří Štěpánek 2.7.2002 - 12.6.2007
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: 184 , Hrušky 683 52
předseda dozorčí rady Zdeňka Jakubčíková 12.6.2007 - 27.5.2009
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: 162 , Heršpice 684 01
člen dozorčí rady Jan Jandl 12.6.2007 - 4.1.2013
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: 268 , Nížkovice 684 01
člen dozorčí rady Jiří Štěpánek 12.6.2007 - 4.1.2013
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 20.5.2012
Adresa: 184 , Hrušky 683 52
předseda dozorčí rady Marie Benešová 27.5.2009 - 4.1.2013
Vznik členství 15.5.2009
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 15.5.2009
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Dolní 57 , Kobeřice u Brna 684 01
předseda dozorčí rady Marie Benešová 4.1.2013 - 11.8.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Dolní 57 , Kobeřice u Brna 684 01
člen dozorčí rady Jan Jandl 4.1.2013 - 11.8.2016
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: 268 , Nížkovice 684 01
člen dozorčí rady Jiří Štěpánek 4.1.2013 - 11.8.2016
Vznik členství 20.5.2012
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: 184 , Hrušky 683 52
předseda dozorčí rady Mgr. Marcela Fiedlerová 11.8.2016 - 29.4.2019
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Adresa: 283 , Nížkovice 684 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Havíř 11.8.2016 - 29.4.2019
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: 82 , Rousínov 683 01

Sbírka Listin Agria, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1305/SL 53 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 29.5.2015 15.7.2015 16.7.2015 36
B 1305/SL 52 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 11.6.2014 8.7.2014 1.8.2014 8
B 1305/SL 51 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 11.6.2014 8.7.2014 1.8.2014 7
B 1305/SL 50 notářský zápis rozh.VH,stanovy,NZ 1161/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 30.6.2014 18.7.2014 19
B 1305/SL 49 účetní závěrka [2012] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 25.6.2013 3.7.2013 10.7.2013 9
B 1305/SL 48 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Brně 28.5.2012 2.7.2013 10.7.2013 40
B 1305/SL 47 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 29.6.2012 12.12.2012 15.1.2013 8
B 1305/SL 46 ostatní -zápisy z DR + předst. Krajský soud v Brně 29.6.2012 12.12.2012 15.1.2013 2
B 1305/SL 45 účetní závěrka -příloha 2010 Krajský soud v Brně 20.6.2011 27.6.2011 23
B 1305/SL 44 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 14.6.2011 27.6.2011 9
B 1305/SL 43 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 16.6.2010 25.6.2010 13
B 1305/SL 42 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2009 Krajský soud v Brně 14.6.2010 25.6.2010 9
B 1305/SL 41 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 11.5.2009 28.8.2009 11
B 1305/SL 40 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 12.5.2009 28.8.2009 9
B 1305/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.5.2009 1.6.2009 2
B 1305/SL 38 ostatní - zápis z 1. schůze dozorčí r. Krajský soud v Brně 15.5.2009 1.6.2009 1
B 1305/SL 36 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 516/2009 Krajský soud v Brně 15.5.2009 1.6.2009 6
B 1305/SL 35 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.3.2008 1.6.2009 1
B 1305/SL 34 ostatní - odst. z fce čl. a předst. DR Krajský soud v Brně 17.3.2008 1.6.2009 1
B 1305/SL 33 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 10.4.2008 5.5.2008 13
B 1305/SL 32 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Brně 10.4.2008 5.5.2008 9
B 1305/SL 31 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.4.2008 2.5.2008 2
B 1305/SL 30 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 15.4.2008 2.5.2008 2
B 1305/SL 29 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 15.4.2008 2.5.2008 2
B 1305/SL 27 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 383/08 Krajský soud v Brně 15.4.2008 2.5.2008 6
B 1305/SL 26 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Brně 7.8.2007 15
B 1305/SL 25 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 25.5.2007 7.8.2007 9
B 1305/SL 24 notářský zápis -NZ 514/2007-rozh. VH Krajský soud v Brně 29.5.2007 14.6.2007 9
B 1305/SL 23 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 29.5.2007 14.6.2007 20
B 1305/SL 22 ostatní -zápis ze 1. sch. předst. Krajský soud v Brně 29.5.2007 14.6.2007 1
B 1305/SL 21 ostatní -zápis z 1. sch. Krajský soud v Brně 18.5.2007 14.6.2007 1
B 1305/SL 19 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 5.6.2006 12.6.2006 52
B 1305/SL 18 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 3.6.2005 16.6.2005 51
B 1305/SL 17 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 18.10.2004 1.11.2004 54
B 1305/SL 16 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 12.5.2003 2.7.2003 61
B 1305/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 24.5.2002 14.8.2002 4
B 1305/SL 12 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 24.5.2002 14.8.2002 7
B 1305/SL 11 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 11.3.2002 26.6.2002 60
B 1305/SL 9 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 25.5.2001 21.8.2001 4
B 1305/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.5.2001 21.8.2001 14
B 1305/SL 7 podpisové vzory Krajský soud v Brně 12.6.2001 21.8.2001 15
B 1305/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 25.5.2001 21.8.2001 17
B 1305/SL 6 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 11.6.2001 67
B 1305/SL 5 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 22.3.2000 9.5.2000 23
B 1305/SL 4 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 21.3.1999 15.6.1999 26
B 1305/SL 3 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 4.6.1998 61
B 1305/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 6.2.1998 97

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Agria, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60699175
Jméno Agria, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Slavkov u Brna
Vznik první živnosti: 9.3.1994
Celkový počet živností: 33

Sídlo Agria, a.s.

Živnosti a provozovny Agria, a.s.

Živnost č. 1 Obkladačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 16.2.2001

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 16.2.2001

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 9.2.2017

Živnost č. 4 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 16.5.2002

Živnost č. 5 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 9.2.2017

Živnost č. 6 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě a prodej zboží v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 24.4.2002

Živnost č. 8 Ubytovací služby - turistická ubytovna.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 9.2.2017

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 9.2.2017

Živnost č. 11 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 29.4.2019

Živnost č. 12 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 26.6.1997

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 24.7.2000

Živnost č. 14 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 26.6.1997

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Automatizované zpracování dat.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 10.5.2002

Živnost č. 18 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 9.2.2017

Živnost č. 19 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 29.4.2019

Živnost č. 20 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 29.8.2000

Živnost č. 22 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 29.8.2000

Živnost č. 23 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 30.3.2011

Živnost č. 24 Vodoinstalatérství (včetně topenářství)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1994
Zánik oprávnění 18.6.1996

Živnost č. 25 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských pro

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 29.4.2019

Živnost č. 27 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech a speciální ochranné de

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 28.4.1996
Konec oprávnění 28.4.1996

Živnost č. 29 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 3.8.2001

Živnost č. 30 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Silniční motorová doprava -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.8.1996
Zánik oprávnění 29.4.2019

Živnost č. 32 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 29.4.2019

Živnost č. 33 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agria, a.s.

IČO: 60699175
Firma: Agria, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Nížkovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 10.3.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Výroba zámků a kování
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Truhlářské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image