Firma Adast Systems, a.s. IČO 46995919


Adast Systems, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Adast Systems, a.s. (46995919) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 496, Adamov 679 04. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. Adast Systems, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Adast Systems, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Adast Systems, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Adast Systems, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Adast Systems, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Adast Systems, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 963
IČO (identifikační číslo osoby) 46995919
Jméno Adast Systems, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1993
Počet členů statutárního orgánu: 1 6.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 6.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.6.2014
Ohledně práv a povinností spojených s akciemi společnosti Adast Systems, a.s. odkazujeme na stanovy společnosti Adast Systems, a.s. uložené ve sbírce listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně. 6.6.2014
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 20.9.2012 dle ustanovení § 476 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, společnost Adast Systems, a.s. prodala společnosti SPEED CZECH SERVICE s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 23 25/68, PSČ 678 01, IČ 293 63 381 část podniku nazvanou „Servis“. 9.1.2014
Jediný akcionář společnosti Adast Systems, a.s. učinil dne 28.11.2011 následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Adast Systems, a.s. o zvýšení základního kapitálu: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět milion ů korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akcií je splacen v plné výši; důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžitých prostředků na investice společnosti a její další rozvoj; b) na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótovány podle zvláštního pr ávního předpisu (dále též jen "Akcie"); zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře; c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu; d) Akcie budou upsány Jediným akcionářem Společnosti, a to obchodní společností FORMICOLA a.s. se sídlem Brno, Zábrdovice, Vlhká 170/14, PSČ 602 00, identifikační číslo: 292 16 729, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6092, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že smlouva o upsání akcií musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obc hodního zákoníku; e) určuje, že místem pro upsání Akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti na adrese Adamov, Mírová, PSČ 679 04, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15.00 hodin; f) určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 5 (slovy: pěti dnů) ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Jediným akcionářem se stanoví na jeden ro k od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři; Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným současně s doručením návrhu smlouv y o úpisu akcií; g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii; h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 2013660074/6000 vedený u PPF banka a.s. i) Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov obchodní společnosti Adast Systems, a.s. 21.12.2011 - 11.12.2012
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.09.2004. 18.1.2005 - 11.12.2012
Jediný akcionář Termostav Brno, spol. s r.o., IČ 49432303, se sídlem Lidická 81, Brno, PSČ 602 00 rozhodl dne 22.12.2003 o zvýšení základního kapitálu z výše 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých), na novou výši 75.000.000,- Kč (sedmdesátpětmilionů korun českých), tedy o pevnou částku 55.000.000,- Kč (padesátpětmilionů korun českých) s tím, že základní kapitál bude zvýšen upsáním 55 kusů nových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, které budou vydány v listinné podo bě. Jediný akcionář, se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií a veškeré nové akcie byly upsány jediným akcionářem TERMOSTAV Brno, spol. s r.o., jako předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva. Emisní kurs nových akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí 1.000.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen peněžitými vklady s tím, že se připouští započtení pohledávky společnosti vůči TERMOSTAV Brn o, spol. s r.o. na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 55.000.000,- Kč. 24.8.2004 - 18.1.2005
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 2.2.2004. 24.8.2004 - 18.1.2005
Jediný akcionář TERMOSTAV Brno, spol. s r.o. se sídlem Brno, Lidická 81, PSČ 602 00, IČ 49432303, rozhodl dne 09.04.2003 o snížení základního kapitálu z výše 197,033.000,- Kč (jedno sto devadesát sedm milionů třicet tři tisíce korun českých), na novou výš i 20,000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých), tedy o pevnou částku 177,033.000,- Kč (jedno sto sedmdesát sedm milionů třicet tři tisíce korun českých), a to z důvodu pokrytí neuhrazené ztráty minulých let s tím, že částka odpovídající snížení základní ho kapitálu bude ve výši 172,265.000,- Kč (jedno sto sedmdesát dva milionů dvě stě šedesát pět tisíc korun českých) použita k vyrovnání ztráty, včetně ztráty za rok 2002, ve výši 4,000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) bude použita k převodu do polož ky vlastního kapitálu - rezervní fond a ve výši 768.000,- Kč (sedm set šedesát osm tisíc korun českých) bude použita k převodu do položky vla stního kapitálu - ostatní kapitálové fondy, dále s tím, že snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akci í společnosti z oběhu, a to na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, který bude jedinému akcionáři předložen po zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že z oběhu budou vzaty všechny dosavadní akcie, s výjimkou prvních 200 (dvě stě) akcií v nominální hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), tj. všech 1000 (jeden tisíc) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) v zaknihované p odobě s charakterem registrovaných cenných papírů, dále všech 37533 (třicet sedm tisíc pět set třicet tři) kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) v zaknihované podobě s charakterem registrovaných cenných pa pírů, dále všech 10 (deset) kmeno vých akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v zaknihované podobě s charakterem registrovaných cenných papírů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) v zaknihované podobě s charakterem registrovaných cenných papírů. 19.12.2003 - 26.5.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutími jediného akcionáře ze dne 20.1.1998 a 22.5.1998. 2.6.1998 - 24.8.2004
Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře dne 6.6.1997 29.10.1997 - 24.8.2004
Jediný akcionář: Adamovské strojíry, a.s. se sídlem v Adamově, IČO 46 34 58 33 19.12.1996 - 19.12.1996
Jediný akcionář: Adamovské strojírny, a.s. se sídlem v Adamově, IČO 46 34 58 33 19.12.1996 - 19.12.2003
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím jediného akcionáře dne 9.9.1996. 19.12.1996 - 24.8.2004
Základní jmění 197 033 000 Kč, splaceno 19.12.1996 - 24.8.2004
Dozorčí radu společnosti tvoří: Ing. Vladimír Formánek, Adamov, Neumannova 4 Ing. Alois Šebela, Krasová 55, okr. Blansko Ing. Pavel Pokorný, Blansko, Pekařská 4 1.1.1993 - 13.7.1993
Základní jmění společnosti je rozděleno na 10 akcií na jméno po 1,000.000,-- Kčs jmenovité hodnoty 1.000 akcií na jméno po 100.000,-- Kčs jmenovité hodnoty 1.000 akcií na jméno po 10.000,-- Kčs jmenovité hodnoty 37.533 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty 1.1.1993 - 18.1.1995
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl pověřen, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1993 - 18.1.1995
Základní jmění: Základní jmění společnosti při jejím založení činí 157,533.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno peněžním vkladem a cenou hmotného a nehmotného majetku akciové společnosti Adamovské strojírny Adamov. Ocenění majetku vychází z privatizačního projektu státního podniku Adamovské strojírny Adamov podle ust. par. 163 odst. 1 písm. e) zák.č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku. 1.1.1993 - 23.1.1996
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je akciová společnost Adamovské strojírny se sídlem v Adamově. V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 10.12. 1992 bylo rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejích stanov, jmenování představenstva a dozorčí rady. 1.1.1993 - 23.1.1996

Aktuální kontaktní údaje Adast Systems, a.s.

Kapitál Adast Systems, a.s.

zakladni jmění 75 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.1.2005
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.5.2004 - 18.1.2005
zakladni jmění 197 033 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.1996 - 26.5.2004
zakladni jmění 186 533 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.1.1996 - 19.12.1996

Akcie Adast Systems, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 50 9.1.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 70 9.1.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 50 11.12.2012 - 9.1.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 70 11.12.2012 - 9.1.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 55 18.1.2005 - 11.12.2012
Akcie na majitele 100 000 Kč 200 26.5.2004 - 11.12.2012
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 10 19.12.1996 - 26.5.2004
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 395 19.12.1996 - 26.5.2004
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 19.12.1996 - 26.5.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 37 533 19.12.1996 - 26.5.2004
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 290 23.1.1996 - 19.12.1996
Akcie na majitele 100 000 Kč 1 000 18.1.1995 - 23.1.1996
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 10 18.1.1995 - 19.12.1996
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 18.1.1995 - 19.12.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 37 533 18.1.1995 - 19.12.1996

Sídlo Adast Systems, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 496 , Adamov 679 04 11.12.2012
Adresa Mírová 87/2 , Adamov 679 04 10.1.2012 - 11.12.2012
Adresa Mírová 87/2 , Adamov 679 04 29.10.1997 - 10.1.2012
Adresa Mírová , 679 04 Adamov Česká republika
1.1.1993 - 29.10.1997

Předmět podnikání Adast Systems, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 11.2.2019
opravy silničních vozidel 11.2.2019
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.2.2019
zámečnictví, nástrojářství 19.2.2009
klempířství a oprava karoserií 19.2.2009
obráběčství 19.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 19.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.2.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.2.2009
malířství, lakýrnictví, natěračství 19.2.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 19.2.2009 - 9.1.2014
montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 12.8.2008 - 19.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.12.2001
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 21.12.2001 - 19.2.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 21.12.2001 - 19.2.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.6.1998 - 19.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 29.10.1997
výroba, instalace elektrických strojů a přístrojů 29.10.1997 - 29.10.1997
elektroinstalatérství 29.10.1997 - 2.6.1998
montáž a opravy měřící a regulační techniky 29.10.1997 - 12.8.2008
polygrafická výroba 29.10.1997 - 12.8.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 29.10.1997 - 19.2.2009
zámečnictví 29.10.1997 - 19.2.2009
klempířství 29.10.1997 - 19.2.2009
projektování elektrických zařízení 29.10.1997 - 19.2.2009
kovoobráběčství 29.10.1997 - 19.2.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 29.10.1997 - 19.2.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 29.10.1997 - 19.2.2009
lakování a louhování 29.10.1997 - 19.2.2009
konstrukce strojního zařízení 29.10.1997 - 19.2.2009
obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxativně stanovených živnostenským zákonem 29.10.1997 - 19.2.2009
silniční motorová doprava nákladní 29.10.1997 - 19.2.2009
úřední měření 29.10.1997 - 19.2.2009
výzkum, vývoj, výroba a prodej zařízení pro čerpání a měření tekutých paliv 1.1.1993 - 29.10.1997
vývoj, výroba a prodej - odlitků - výrobků z plastických hmot 1.1.1993 - 29.10.1997
montáže technologických zařízení 1.1.1993 - 29.10.1997
výkon vyšších dodavatelských funkcí 1.1.1993 - 29.10.1997
projektová činnost na základě uděleného oprávnění 1.1.1993 - 29.10.1997
obchodní činnost, včetně zahraničně obchodní činnosti 1.1.1993 - 29.10.1997
vývoj, výroba a prodej strojů s mechanickým pohonem 1.1.1993 - 29.10.1997

Předmět činnosti Adast Systems, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 11.2.2019

vedení firmy Adast Systems, a.s.

Statutární orgán Adast Systems, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 6.6.2014
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje člen představenstva samostatně. 21.12.2011 - 6.6.2014
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují nejméně dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta venstva. 11.5.2005 - 21.12.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem pís emně zmocněna. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo nadepsané firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva. 24.8.2004 - 11.5.2005
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně osoba, která k tomu byla představen stvem písemně zmocněna. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo nadepsané firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva. 26.5.2004 - 24.8.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písem ně zmocněna. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis buď předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. 19.12.2003 - 26.5.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva a nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně zmocněna. 21.12.2001 - 19.12.2003
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden pracovník společnosti, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 18.1.1995 - 21.12.2001
člen představenstva Ing. Martin Svoboda 2.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Michalská 511/6 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jiří Jachan 1.1.1993 - 8.3.1994
Adresa: okr. Blansko , 679 06 Jedovnice 543 Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Dudík 1.1.1993 - 22.11.1994
Adresa: Neumannova 438/4 , Adamov 679 04
člen představenstva Ing. Bohuslav Augustin 1.1.1993 - 19.4.1996
Adresa: Družstevní 426/6 , Adamov 679 04
člen představenstva Ing. Karel Klodner 1.1.1993 - 19.4.1996
Adresa: Pod Javory 2050/6 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Jiří Peloušek 1.1.1993 - 19.4.1996
Adresa: okr. Blansko , Černá Hora Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Došek CSc. 8.3.1994 - 19.4.1996
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Miloslav Kala 22.11.1994 - 11.6.1996
Adresa: Cihlářská 2094/16 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ing. Bohuslav Augustin 19.4.1996 - 19.12.1996
Adresa: Pekařská 1938/7 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ivan Koreš 19.4.1996 - 19.12.1996
Adresa: 44 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Miroslav Růžička 19.4.1996 - 19.12.1996
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Václav Ševčík 19.4.1996 - 19.12.1996
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Róbert Czetmayer 11.6.1996 - 19.12.1996
Adresa: Družstevní 430/10 , Adamov 679 04
člen představenstva Ing. Róbert Czetmayer 19.12.1996 - 30.5.1997
Adresa: Družstevní 430/10 , Adamov 679 04
místopředseda představenstva Ing. Pavel Pokorný 19.12.1996 - 30.5.1997
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ivan Koreš 19.12.1996 - 29.10.1997
Adresa: 44 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Miroslav Růžička 19.12.1996 - 29.10.1997
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Václav Ševčík 19.12.1996 - 29.10.1997
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ing. Květoslav Krátký 30.5.1997 - 29.10.1997
Adresa: Jos. Čejky 248 , Svitávka 679 32
člen představenstva Ing. Pavel Pokorný 30.5.1997 - 29.10.1997
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Lubomír Vorel 29.10.1997 - 23.9.1999
Adresa: Střížkovská 434/31 , Praha 180 00
člen představenstva Ing. Pavel Pokorný 30.5.1997 - 31.3.2000
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Milan Machálek 29.10.1997 - 31.3.2000
Adresa: Pod Javory 2060/22 , Blansko 678 01
člen představenstva doc.Ing. Walter Adámek CSc. 29.10.1997 - 21.12.2000
Adresa: Hromůvka 1518 , Hranice 753 01
místopředseda představenstva Ing. Květoslav Krátký 30.5.1997 - 21.12.2001
Zánik funkce 10.7.2001
Adresa: Jos. Čejky 248 , Svitávka 679 32
předseda představenstva Ing. Lubomír Vorel 23.9.1999 - 21.12.2001
Zánik funkce 10.7.2001
Adresa: Jarní 1313 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Stanislav Jelínek 31.3.2000 - 21.12.2001
Zánik funkce 10.7.2001
Adresa: Tř. 1. máje 1666 , Hranice 753 01
člen představenstva Ing. Karel Podařil 31.3.2000 - 21.12.2001
Zánik funkce 10.7.2001
Adresa: Hranická 492 , Hranice 753 61
člen představenstva Ing. Milan Machálek 21.12.2000 - 21.12.2001
Zánik funkce 10.7.2001
Adresa: Pod Javory 2060/22 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Bičiště 21.12.2001 - 21.6.2002
Vznik funkce 10.7.2001
Adresa: Komenského 1070/67 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva JUDr. František Pernica 21.12.2001 - 2.10.2002
Vznik funkce 10.7.2001
Zánik funkce 23.4.2002
Adresa: 0 679 14 Ostrov u Macochy Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Machálek 21.12.2001 - 2.10.2002
Vznik funkce 10.7.2001
Zánik funkce 26.4.2002
Adresa: Pod Javory 2060/22 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Bičiště 21.6.2002 - 2.10.2002
Vznik funkce 10.7.2001
Zánik funkce 23.4.2002
Adresa: Mozolky 2426/48 , Brno 616 00
předseda představenstva Ing. Milan Machálek 2.10.2002 - 19.12.2003
Vznik členství 25.4.2002
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 21.2.2003
Adresa: Pod Javory 2060/22 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Pokorný 2.10.2002 - 19.12.2003
Vznik členství 25.4.2002
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 21.2.2003
Adresa: Pekařská 1919 , 678 01 Blansko Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Čtvrtníček 2.10.2002 - 19.12.2003
Vznik členství 25.4.2002
Zánik členství 10.2.2003
Vznik funkce 25.4.2002
Adresa: Majdalenky 855/25 , Brno 638 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Rosenbreyer 19.12.2003 - 26.5.2004
Vznik členství 10.2.2003
Vznik funkce 21.2.2003
Zánik funkce 9.9.2003
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Machálek 19.12.2003 - 26.5.2004
Vznik členství 25.4.2002
Zánik členství 31.7.2003
Vznik funkce 21.2.2003
Zánik funkce 31.7.2003
Adresa: Pod Javory 2060/22 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Pavel Pokorný 19.12.2003 - 26.5.2004
Vznik členství 25.4.2002
Zánik členství 31.7.2003
Adresa: Pekařská 1919 , 678 01 Blansko Česká republika
předseda představenstva Januš Szkuta 26.5.2004 - 11.5.2005
Vznik členství 1.8.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 9.9.2003
Zánik funkce 1.2.2005
Adresa: 582 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Rosenbreyer 26.5.2004 - 23.2.2006
Vznik členství 10.2.2003
Zánik členství 20.12.2005
Vznik funkce 9.9.2003
Zánik funkce 20.12.2005
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Roman Czudek 26.5.2004 - 23.2.2006
Vznik členství 9.9.2003
Adresa: 439 , Hrádek 739 97
místopředseda představenstva Ing. Roman Czudek 23.2.2006 - 17.8.2007
Vznik členství 9.9.2003
Vznik funkce 20.12.2005
Adresa: 439 , Hrádek 739 97
místopředseda představenstva Ing. Roman Czudek 17.8.2007 - 7.2.2008
Vznik členství 9.9.2003
Zánik členství 31.12.2007
Vznik funkce 20.12.2005
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Elplova 2065/2 , Brno 628 00
člen představenstva Pavel Svoreň 10.12.2007 - 7.2.2008
Vznik členství 1.9.2007
Adresa: Cihelní 1613/38 , Karviná 735 06
člen představenstva Ing. Pavel Pokorný 23.2.2006 - 10.11.2008
Vznik členství 20.12.2005
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Pavel Svoreň 7.2.2008 - 10.11.2008
Vznik členství 1.9.2007
Zánik členství 30.9.2008
Vznik funkce 11.1.2008
Zánik funkce 30.9.2008
Adresa: Cihelní 1613/38 , Karviná 735 06
předseda představenstva Ing. David Kotajný 11.5.2005 - 20.2.2009
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 27.1.2009
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 27.1.2009
Adresa: Dukelská 339/37 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Ivo Vašek 12.8.2008 - 20.2.2009
Vznik členství 20.5.2008
Zánik členství 19.12.2008
Adresa: Ješetínská 459 , 679 21 Černá Hora Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Pokorný 10.11.2008 - 20.2.2009
Vznik členství 20.12.2005
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Pavel Pokorný 20.2.2009 - 20.2.2009
Vznik členství 20.12.2005
Vznik funkce 27.1.2009
Zánik funkce 10.2.2009
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Jan Svoboda 20.2.2009 - 30.7.2009
Vznik členství 22.1.2009
Zánik členství 1.6.2009
Adresa: 461 , Ostrov u Macochy 679 14
člen představenstva Ing. Pavel Pokorný 20.2.2009 - 1.4.2010
Vznik členství 20.12.2005
Zánik členství 22.12.2009
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Petr Svoboda 11.6.2009 - 1.4.2010
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: Ječná 1226/28 , Brno 621 00
předseda představenstva Pavel Svoreň 20.2.2009 - 22.4.2011
Vznik členství 6.2.2009
Zánik členství 22.10.2010
Vznik funkce 10.2.2009
Adresa: Cihelní 1613/38 , Karviná 735 06
člen představenstva Ing. Antonín Fajfr 12.8.2008 - 21.12.2011
Vznik členství 20.5.2008
Zánik členství 30.11.2011
Adresa: Kostelní 655 , Jedovnice 679 06
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Rosenbreyer 11.6.2009 - 21.12.2011
Vznik členství 28.4.2009
Vznik funkce 13.5.2009
Zánik funkce 1.12.2011
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Dana Trunečková 26.5.2011 - 21.12.2011
Vznik členství 23.5.2011
Zánik členství 30.11.2011
Adresa: Slunečná 479/2 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Tomáš Rosenbreyer 21.12.2011 - 6.6.2014
Vznik členství 28.4.2009
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Tomáš Rosenbreyer 6.6.2014 - 1.7.2016
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 1.7.2016
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
Člen představenstva Ing. Petr Starý 1.7.2016 - 2.1.2017
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Divadelní 674/16 , Český Těšín 737 01

Dozorčí rada Adast Systems, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Vladimír Ellner 2.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: 38 , Olšany u Prostějova 798 14
člen ing. Vladimír Formánek 1.1.1993 - 13.7.1993
Adresa: Neumannova 438/4 , Adamov 679 04
člen Ing. Václav H R U B Ý 13.7.1993 - 19.4.1996
Adresa: 219 , Babice nad Svitavou 664 01
člen Ing. Alois Šebela 13.7.1993 - 19.4.1996
Adresa: 55 , Krasová 679 06
člen Ing. Pavel Pokorný 13.7.1993 - 19.12.1996
Adresa: Pekařská 1918/4 , Blansko 678 01
člen Prof.Ing. Petr Němeček CSc. 19.4.1996 - 19.12.1996
Adresa: Březinova 3670/41 , Jihlava 586 01
člen Ing. Josef Sedláček 19.4.1996 - 19.12.1996
Adresa: Zborovecká 21 , 787 01 Šumperk Česká republika
člen Ing. Josef Sedláček 19.12.1996 - 29.10.1997
Adresa: Zborovecká 21 , 787 01 Šumperk Česká republika
člen Zdeněk Hoferek 29.10.1997 - 25.9.2000
Adresa: Galašova 1739 , Hranice 753 01
člen Prof.Ing. Petr Němeček CSc. 19.12.1996 - 21.12.2001
Zánik funkce 10.7.2001
Adresa: Březinova 3670/41 , Jihlava 586 01
člen František Flok 19.12.1996 - 21.12.2001
Zánik funkce 10.7.2001
Adresa: 517 , 679 06 Jedovnice Česká republika
člen Ing. Ladislav Došek 25.9.2000 - 21.12.2001
Zánik funkce 10.7.2001
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
člen František Flok 21.12.2001 - 21.6.2002
Vznik funkce 10.7.2001
Zánik funkce 19.12.2001
Adresa: 0 679 06 Jedovnice Česká republika
předseda Ing. Květoslav Krátký 21.12.2001 - 2.10.2002
Vznik funkce 10.7.2001
Zánik funkce 25.4.2002
Adresa: Jos. Čejky 248 , Svitávka 679 32
místopředseda Ing. David Zelenka 21.12.2001 - 2.10.2002
Vznik funkce 10.7.2001
Zánik funkce 25.4.2002
Adresa: Východní 562 , 360 20 Karlovy Vary Česká republika
člen Mária Koudelová 21.6.2002 - 19.12.2003
Vznik funkce 31.1.2002
Adresa: Petra Jilemnického 354/15 , Adamov 679 04
člen Ing. Jan Došek 2.10.2002 - 19.12.2003
Vznik funkce 25.4.2002
Zánik funkce 9.4.2003
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
členka Mgr. Petra Crlová Zachovalová 2.10.2002 - 19.12.2003
Vznik funkce 25.4.2002
Zánik funkce 9.4.2003
Adresa: Neumanová 4 , Adamov Česká republika
člen Mgr. Dalibor Šostok 19.12.2003 - 26.5.2004
Vznik členství 9.4.2003
Adresa: Mírová 661/7 , Kopřivnice 742 21
předseda Ing. Hana Rosenbreyerová 19.12.2003 - 18.1.2005
Vznik členství 9.4.2003
Vznik funkce 16.4.2003
Adresa: Tučkova 773/14 , Brno 602 00
místopředseda Mgr. Dalibor Šostok 26.5.2004 - 18.1.2005
Vznik členství 9.4.2003
Vznik funkce 31.8.2003
Adresa: Mírová 661/7 , Kopřivnice 742 21
předseda Ing. Martin Svoboda 18.1.2005 - 23.2.2006
Vznik členství 22.9.2004
Vznik funkce 1.10.2004
Adresa: Chopinova 422 , Třinec 739 61
místopředseda Ing. Tomáš Kubala 18.1.2005 - 17.8.2007
Vznik členství 22.9.2004
Vznik funkce 1.10.2004
Adresa: 174 , Smilovice 739 55
předseda Ing. Martin Svoboda 23.2.2006 - 12.8.2008
Vznik členství 22.9.2004
Vznik funkce 1.10.2004
Adresa: Dreyerova 625/1 , Praha 152 00
člen Mária Koudelová 26.5.2004 - 17.12.2008
Vznik členství 31.1.2002
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Petra Jilemnického 354/15 , Adamov 679 04
místopředseda Ing. Tomáš Kubala 17.8.2007 - 21.12.2011
Vznik členství 22.9.2004
Zánik členství 21.9.2009
Vznik funkce 1.10.2004
Zánik funkce 21.9.2009
Adresa: 200 , Smilovice 739 55
předseda dozorčí rady Ing. Martin Svoboda 12.8.2008 - 21.12.2011
Vznik členství 22.9.2004
Zánik členství 21.9.2009
Vznik funkce 1.10.2004
Zánik funkce 21.9.2009
Adresa: Michalská 511/6 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mária Koudelová 17.12.2008 - 14.4.2014
Vznik členství 9.2.2007
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Petra Jilemnického 354/15 , Adamov 679 04
místopředseda Ing. Tomáš Kubala 21.12.2011 - 14.4.2014
Vznik členství 21.9.2009
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 21.9.2009
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: 200 , Smilovice 739 55
předseda dozorčí rady Ing. Martin Svoboda 21.12.2011 - 6.6.2014
Vznik členství 21.9.2009
Zánik členství 28.4.2014
Vznik funkce 21.9.2009
Zánik funkce 28.4.2014
Adresa: Michalská 511/6 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Svoboda 6.6.2014 - 2.1.2017
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Michalská 511/6 , Praha 110 00

Sbírka Listin Adast Systems, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 963/SL 101 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 30.6.2014 Krajský soud v Brně 24.10.2014 6.11.2014 26.11.2014 30
B 963/SL 99 notářský zápis stanovy, NZ 660/14 Krajský soud v Brně 21.5.2014 6.6.2014 11.6.2014 17
B 963/SL 98 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 28.4.2014 6.6.2014 11.6.2014 1
B 963/SL 97 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 25.2.2014 4.3.2014 5.3.2014 31
B 963/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.12.2013 18.12.2013 13.1.2014 25
B 963/SL 95 smlouva o prodeji/převodu částí podniku Krajský soud v Brně 20.9.2012 6.1.2014 13.1.2014 15
B 963/SL 94 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 5.9.2012 6.1.2014 13.1.2014 1
B 963/SL 84 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 22.12.2009 9.4.2010 2
B 963/SL 83 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 19.8.2009 9.4.2010 2
B 963/SL 82 notářský zápis -rozhod.jed.akc.,NZ 1955/09 Krajský soud v Brně 23.12.2009 9.4.2010 7
B 963/SL 81 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 29.5.2009 14.1.2010 35
B 963/SL 80 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.4.2009 15.7.2009 1
B 963/SL 79 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 8.6.2009 15.7.2009 1
B 963/SL 78 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 13.5.2009 15.7.2009 1
B 963/SL 77 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 28.4.2009 17.6.2009 2
B 963/SL 76 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 11.9.2008 14.11.2008 1
B 963/SL 75 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 30.9.2008 14.11.2008 1
B 963/SL 73 notářský zápis - rozh. VH, NZ 1668/08 Krajský soud v Brně 12.9.2008 29.9.2008 9
B 963/SL 72 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 6.8.2008 14.8.2008 42
B 963/SL 71 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Brně 6.8.2008 14.8.2008 1
B 963/SL 70 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Brně 6.8.2008 14.8.2008 1
B 963/SL 69 ostatní - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 3.4.2008 14.8.2008 4
B 963/SL 68 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 20.5.2008 14.8.2008 1
B 963/SL 66 notářský zápis - rozh. VH, NZ 111/08 Krajský soud v Brně 28.5.2008 14.8.2008 12
B 963/SL 65 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 3.4.2008 7.5.2008 5
B 963/SL 64 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.1.2008 11.2.2008 1
B 963/SL 63 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.12.2007 11.2.2008 1
B 963/SL 62 ostatní -zápis z mim. zas. DR Krajský soud v Brně 28.8.2007 16.1.2008 1
B 963/SL 61 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.11.2007 16.1.2008 2
B 963/SL 60 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 28.8.2007 21.12.2007 1
B 963/SL 58 notářský zápis - rozh. VH, NZ 7/06 Krajský soud v Brně 31.1.2006 21.12.2007 4
B 963/SL 56 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 13.8.2007 31.8.2007 3
B 963/SL 55 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 25.4.2007 6.6.2007 41
B 963/SL 54 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 2.5.2006 3.7.2006 38
B 963/SL 53 podpisové vzory -ČP čl. předst. Krajský soud v Brně 23.1.2006 27.2.2006 2
B 963/SL 52 ostatní -zápis č. 15/2005 Krajský soud v Brně 20.12.2005 27.2.2006 2
B 963/SL 51 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 20.12.2005 27.2.2006 2
B 963/SL 50 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 14.4.2005 25.7.2005 35
B 963/SL 49 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 7.6.2005 25.7.2005 15
B 963/SL 48 ostatní - prohl. ke stavu akci. Krajský soud v Brně 21.3.2005 18.5.2005 1
B 963/SL 47 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 23.3.2005 18.5.2005 2
B 963/SL 46 ostatní - zápis č. 2 z představenstva Krajský soud v Brně 1.2.2005 18.5.2005 1
B 963/SL 45 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 1.2.2005 18.5.2005 2
B 963/SL 44 ostatní -dohoda o vzáj. započ. podled. Krajský soud v Brně 24.8.2004 26.1.2005 1
B 963/SL 43 ostatní -smlouva o ups. akcií Krajský soud v Brně 24.8.2004 26.1.2005 4
B 963/SL 42 ostatní -zápis z jed. dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.10.2004 26.1.2005 1
B 963/SL 41 notářský zápis -NZ 379/2004 rozh.jed. akc. Krajský soud v Brně 22.9.2004 26.1.2005 26
B 963/SL 40 notářský zápis -rozhodnutí jed. akc. Krajský soud v Brně 22.12.2003 22.9.2004 5
B 963/SL 39 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 12.3.2004 1.9.2004 32
B 963/SL 37 notářský zápis -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 2.2.2004 8.6.2004 9
B 963/SL 36 notářský zápis -rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 27.1.2004 8.6.2004 9
B 963/SL 35 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.9.2003 8.6.2004 2
B 963/SL 34 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 9.9.2003 8.6.2004 1
B 963/SL 8 ostatní - zápis č.4/2000 doz.rady Krajský soud v Brně 24.8.2000 5.10.2000 4
B 963/SL 7 notářský zápis - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 16.3.2000 19.4.2000 2
B 963/SL 6 notářský zápis - rozhodn.o změně stanov Krajský soud v Brně 20.1.1998 16.6.1998 2
B 963/SL 4 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Adast Systems, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46995919
Jméno Adast Systems, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Blansko
Vznik první živnosti: 11.12.1992
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 13

Sídlo Adast Systems, a.s.

Živnosti a provozovny Adast Systems, a.s.

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Zahájení provozování 29.10.2015

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Zahájení provozování 29.10.2015

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zahájení provozování 29.10.2015

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Zahájení provozování 29.10.2015

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Zahájení provozování 29.10.2015

Živnost č. 6 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Zahájení provozování 29.10.2015

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.5.1999

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.9.1999

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Zahájení provozování 29.10.2015

Živnost č. 10 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.2016

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.4.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Zahájení provozování 5.4.2017

Živnost č. 12 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.12.1992
Přerušení oprávnění 5.12.2012
Provozovna č. 1
Provozovna 496, Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny 1010578481
Zahájení provozování 29.10.2015

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 18.6.1997
Přerušení oprávnění 30.11.2012

Živnost č. 14 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 17.10.1998

Živnost č. 15 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 7.2.1997

Živnost č. 16 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 16.10.2000

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 13.10.2000

Živnost č. 18 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 13.9.1996

Živnost č. 19 Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky (počítače, reprografická zařízení, ostatní zařízení na zpracování dat, jiná kancelářská technika)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 7.2.1997

Živnost č. 20 Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 28.8.1996

Živnost č. 21 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Konstrukce strojního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 27.9.1996

Živnost č. 26 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 1.12.2000

Živnost č. 28 Úřední měření

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Lakování a louhování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1998
Zánik oprávnění 13.10.2000

Živnost č. 33 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Adast Systems, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Svoboda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Adast Systems, a.s.

IČO: 46995919
Firma: Adast Systems, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Adamov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Specializované stavební činnosti
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image