Firma ABATIS a.s. IČO 45274363


ABATIS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ABATIS a.s. (45274363) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jinonická 804/80, Praha 158 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1992 a je stále aktivní. ABATIS a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ABATIS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ABATIS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ABATIS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ABATIS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ABATIS a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1567
IČO (identifikační číslo osoby) 45274363
Jméno ABATIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.5.1992
Mimořádná valná hromada společnosti ABATIS a. s. přijala dne 12. 12. 2016 následující rozhodnutí: 1) Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu o částku 15.434.300,- Kč, tj. patnáct milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc tři sta korun českých, zrušením 22.049, tj. dvaceti dvou tisíc čtyřiceti devíti kusů vlastních akcií v majetku společnosti. Z ákladní kapitál se snižuje z částky 60.627.000,- Kč, tj. šedesát milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých na částku 45.192.700,- Kč, tj. čtyřicet pět milionů jedno sto devadesát dva tisíc sedm set korun českých. 2) Důvodem a zároveň účelem snížení je dodržení podmínek stanovených v usnesení valné hromady ze dne 21. 4. 2016, kterou bylo omezeno nabývání vlastních akcií na dobu jednoho roku. 26.6.2017 - 14.12.2017
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ABATIS a.s. ze dne 22. listopadu 2012 došlok rozdělení odštěpením společnosti ABATIS a.s. se vznikem 2 novýc společností: (i) AG-HOME s.r.o., se sídlem Ohrobec, Akátová 283, PSČ 252 45, a (ii) K-GREEN s.r.o. , se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, na které přešly odštěpovované části jmění společnosti ABATIS a.s. uvedené v projektu rozdělení odštěpením. Rozhodným dnem pro odštěpení je 01.02.2012. 17.1.2013
Na nástupnickou společnost ABATIS a.s., IČ: 452 74 363, se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1567, přešlo v rámci fúze sloučením jmění zanikající společnosti I NVEST HOLDING spol. s r.o., IČ: 411 89 876, se sídlem Praha 5, Jinonická 80, PSČ 15800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4091. 19.7.2012
Jediný akcionář společnosti ABATIS a.s., společnosti INVEST HOLDING spol. s r.o., přijal dne 22.12.2008 při výkonu působnosti valné hromady společnosti ABATIS a.s. toto usnesení o snížení základního kapitálu: a) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 25.983.000,- Kč z původní výše 86.610.000.- Kč na novou výši 60.627.000,- Kč. b) důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost společnosti z ekonomického hl ediska nepřiměřeně vysoká a společnost nepředpokládá v budoucích obdobích investiční výdaje v rozsahu přesahujícím dosahovaný zisk z běžné činnosti. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 25.983.000,- Kč bude zaúčtována na účet 379 - Jiné závazky jako závazek vůči akcionářům. Tato částka bude vyplacena akc ionářům společnosti, kteří budou majiteli akcií společnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V uvedené souvislosti se konstatuje, že v současné době má společnost pouze jediného akcionáře, přičemž změna akcionářské strukt ury se do doby výplaty nepředpokládá. Výplata akcionáři (akcionářům) bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu dle počtu akcií v majetku akcionáře bude poukázána bez hotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který akcionář společnosti ABATIS a.s. na výzvu představenstva oznámí. d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jm enovitá hodnota každé jedné akcie, která činí 1.000,- Kč bude snížena o částku 300,- Kč na částku 700,- Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 60.627.000,- Kč rozdělen na 86.610 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 700,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. e) lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií z a účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Představenstvo společnosti současně vyzve akcionáře ke sdělení čísla účtu a peněžního ústavu, u kterého je účet veden, na který bude akcionáři částka odpovídající snížení základního kapitálu dle p očtu jeho akcií poukázána bezhotovostně s tím, že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem k pře dložení akcií je sídlo společnosti ABATIS a.s. na adrese Praha 5, Jinonická 80. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 31.12.2008
Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 3.11.2008, přijala toto usnesení: 1. Valná hromada bere na vědomí, že na této valné hromadě společnosti ABATIS a.s., se sídlem Praha 5 - Košíře, Jinonická 80, PSČ 158 00, IČ: 452 74 363 (dále jen "ABATIS a.s.") předložila společnost INVEST HOLDING spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Jinonick á 80, PSČ 158 00, IČ: 411 89 876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4091, společnosti ABATIS a.s.: opis ze seznamu akcionářů, ze kterého vyplývá, že společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. je majitelem 78 648 ku sů kmenových akcií společnosti ABATIS a.s., znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, čímž společnost INVEST HOLDING spol. s r.o. doložila, že vlastní akcie společnosti ABATIS a.s., jejich souhrnná jmenovitá hodnota představuje 90,807% základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a zároveň s nimiž je spojen 90,807% podíl na hlasovacích právech ve společnosti ABATIS a.s.. Tím bylo osvědčeno, že společnost INV EST HOLDING spol. s r.o. (dále jen "Hlavní akcionář") splňuje ke dni konání této valné hromady požadavky ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku a je tedy Hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení. 2. Valná hromada schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ABATIS a.s. vlastněným akcionáři společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen "Minoritní akcionáři", na Hlavníh o akcionáře. Vlastnické právo k akciím společnosti ABATIS a.s. v majetku Minoritních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře podle § 183l odst.3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti ABATIS a.s., jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie společnosti ABATIS a.s. zastaveny zástavnímu věřiteli (dále jen "oprávněné osoby") za akcie společnosti ABATIS a.s. protiplnění ve výši 800,- Kč za jednu akcii společnosti ABATIS a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem číslo 032/2008 zpracovaným dne 9.9.2008 znaleckým ústavem TOP AUDITING, s.r.o., ústavem zapsaným ministerstvem spravedlnosti ČR pod čj. 63/97-OOD do sezna mu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále jen "Znalecký posudek). Dle Znaleckého posudku byla obvyklá hodnota akcie určena na částku 794,- Kč za jednu kmenovou akcii společnosti ABATIS a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Záv ěr Znaleckého posudku zní: "Stanovujeme obvyklou hodnotu akcie na 794,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč firmy ABATIS a.s., IČ 45274363, k datu 1.července 2008". 4. Hlavní akcionář prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., Veveří 111 (Platinium), 616 00 Brno, 639 07 020, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3800 poskytne oprávněným osobám protiplnění zvýšené v souladu s požadavkem § 1 83m odst.2 obchodního zákoníku o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k těmto akciím Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře, a to bez zbytečného odkladu poté, co do 30 dnů ode D ne přechodu nebo nejdéle v dodatečné lhůtě určené společností ABATIS a.s. podle § 183l odst.6 a § 214 odst.1 obchodního zákoníku předají listinné akcie společnosti ABATIS a.s. Podrobnosti postupu při převzetí akcií společnosti ABATIS a.s. a poskytnutí pro tiplnění uveřejní společně Hlavní akcionář a společnost ABATIS a.s. nejpozději 1 týden přede Dnem převodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcie, které nebudou předloženy ve výše uvedených lhůtách prohlásí představenstvo společnosti ABATIS a .s. za neplatné postupem podle § 214 odst.2 a 3 obchodního zákoníku. 11.11.2008
Usnesením valné hromady společnosti konané dne 5.3.2002 byly přijaty nové stanovy společnosti. 5.2.2003
Usnesením valné hromady společnosti konané dne 9.6.1994 byly přijaty nové stanovy společnosti. 9.12.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku VUSTE - EVZ a VUSTE - VVZ. 5.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 5.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.5.1992

Kapitál ABATIS a.s.

zakladni jmění 45 192 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2017
zakladni jmění 60 627 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.6.2009 - 14.12.2017
zakladni jmění 86 610 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.1992 - 3.6.2009

Akcie ABATIS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 64 561 14.12.2017
Kmenové akcie na jméno 700 Kč 86 610 3.6.2009 - 14.12.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 86 610 23.9.2005 - 3.6.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 86 610 5.5.1992 - 23.9.2005

Sídlo ABATIS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jinonická 804/80 , Praha 158 00 19.9.2016
Adresa Jinonická 804/80 , Praha 158 00 5.5.1992 - 19.9.2016

Předmět podnikání ABATIS a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava nákladní 7.12.2007
Výroba pilařská a impregnace dřeva 12.9.2006
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 12.9.2006
Zemědělství - rostlinná a živočišná výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků, za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče. 10.3.2000
Pronájem a činnosti spojené s pronájmem nemovitostí 9.12.1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona). 9.12.1994
Stavba strojů s mechanickým pohonem 9.12.1994 - 5.2.2003
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.12.1994 - 5.2.2003
1. Výzkum, vývoj a výroba zařízení pro aplikaci ve strojírenských výrobách v oblasti měření geometrických veličin, mezioperační, operační a dílenská manipulace, rekonstrukce a modernizace strojírenské výrobní základy organizace a řízení strojírenských výrobních procesů, 5.5.1992 - 9.12.1994
2. výzkum a vývoj progresivních technologií pro strojírenství, 5.5.1992 - 9.12.1994
3. vývoj a výroba nových výrobků, aplikace plastů pro strojírenské výrobky, 5.5.1992 - 9.12.1994
4. vývoj a výroba elektrických zařízení včetně aplikace výpočetní techniky ve strojírenství, 5.5.1992 - 9.12.1994
5. poradenská činnost ve strojírenství. 5.5.1992 - 9.12.1994
Vývoj, experimentální ověřování výroby a výroba součástí a dílů, mechanismů s elektronickým systémem řízení, elektronických řídících systémů včetně obchodně technických služeb a komplexního odbytově technického a obchodně finančního zabezpečení. 5.5.1992 - 9.12.1994

Předmět činnosti ABATIS a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 8.11.2003
ubytovací služby 8.11.2003

vedení firmy ABATIS a.s.

Statutární orgán ABATIS a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 30.5.2017
Představenstvo zastupuje společnost. Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně 21.4.2016 - 30.5.2017
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 8.11.2003 - 21.4.2016
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 5.2.2003 - 8.11.2003
Způsob jednání a podepisování za společnost Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může k jednání jménem společnosti písemně zmocnit člena představenstva nebo vedoucího pracovníka společnosti. Za společnost podepisuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může k podepisování za společnost písemně zmocnit člena představenstva nebo vedoucího pracovníka společnosti. Činí tak tím způsobem, že k obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 9.12.1994 - 5.2.2003
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 5.5.1992 - 9.12.1994
statutární ředitel Alena Kotalová 30.5.2017
Vznik členství 12.12.2016
Vznik funkce 12.12.2016
Adresa: Akátová 283 , Ohrobec 252 45
člen představenstva Jiří Večeř 5.5.1992 - 2.11.1993
Adresa: Pod Havlínem 764 , Praha 156 00
člen představenstva Ing. Vladimír Soudný 5.5.1992 - 5.11.1993
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Antonín Sedlář 5.5.1992 - 5.11.1993
Adresa: Vysočanská 238/103 , Praha 190 00
člen představenstva JUDr. Jiří Marvan 2.11.1993 - 5.11.1993
Adresa: Jungmannova 738/18 , Praha 110 00
člen představenstva Josef Novotný 5.11.1993 - 10.11.1993
Adresa: Jablonecká 419/64 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kvarda 5.5.1992 - 7.12.1994
Adresa: Souběžná 1013 , Hostivice 253 01
člen představenstva ing. Zdeněk Kautcký 5.11.1993 - 7.12.1994
Adresa: Jungmannova 623 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva ing. Jiří Vyskočil 5.11.1993 - 7.12.1994
Adresa: Na bělidle 999/11 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. František Blecha 5.5.1992 - 9.12.1994
Adresa: Letovská 546 , Praha 199 00
člen představenstva ing. Milan Sobek 5.11.1993 - 9.12.1994
Adresa: Komunardů 1951 , 170 00 Praha 7 Česká republika
člen představenstva ing. Irena Boháčová 10.11.1993 - 9.12.1994
Adresa: Modrá 1978/4 , Praha 155 00
předseda představenstva ing. Zdeněk Kautcký 7.12.1994 - 9.12.1994
Adresa: Jungmannova 623 , 110 00 Praha 1 Česká republika
místopředseda představenstva ing. Jiří Vyskočil 7.12.1994 - 9.12.1994
Adresa: Na bělidle 999/11 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jan Svoboda 9.12.1994 - 29.5.1995
Adresa: Chaberská 488/47 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Lubomír Kotal 9.12.1994 - 29.5.1995
Adresa: Na pláni 2056/28 , Praha 150 00
předseda představenstva Lubomír Kotala 29.5.1995 - 29.5.1995
Adresa: Na pláni 2056/28 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Dalibor Tlučhoř CSc. 9.12.1994 - 7.3.1996
Adresa: Na rovnosti 2695/20 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jan Svoboda 29.5.1995 - 7.3.1996
Adresa: Chaberská 488/47 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Rob 7.3.1996 - 27.1.1998
Adresa: Jinonická 808/51 , Praha 150 00
předseda představenstva Lubomír Kotal 29.5.1995 - 23.6.1999
Adresa: Na pláni 2056/28 , Praha 150 00
člen představenstva Alena Kotalová 27.1.1998 - 28.10.2004
Adresa: Jinonická 804/80 , Praha 158 00
člen představenstva Franz Dürr 7.3.1996 - 22.8.2006
Zánik členství 27.6.2005
Adresa: Am Forst 1 , Painten Spolková republika Německo
předseda představenstva Lubomír Kotal 23.6.1999 - 22.8.2006
Zánik členství 27.6.2005
Zánik funkce 27.6.2005
Adresa: Jinonická 804/80 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Alena Kotalová 28.10.2004 - 22.8.2006
Zánik členství 27.6.2005
Vznik funkce 6.8.2004
Adresa: Jinonická 804/80 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Lubomír Kotal 22.8.2006 - 14.9.2012
Vznik členství 27.6.2005
Zánik členství 14.6.2012
Vznik funkce 27.6.2005
Zánik funkce 14.6.2012
Adresa: Jinonická 804/80 , Praha 158 00
předseda představenstva Alena Kotalová 22.8.2006 - 14.9.2012
Vznik členství 27.6.2005
Zánik členství 14.6.2012
Vznik funkce 27.6.2005
Zánik funkce 14.6.2012
Adresa: Jinonická 804/80 , Praha 158 00
člen představenstva Tomáš Reichl 22.8.2006 - 14.9.2012
Vznik členství 27.6.2005
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: Čerchovská 1981/6 , Praha 120 00
člen představenstva Mgr. David Dubský 14.9.2012 - 4.6.2013
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 22.4.2013
Adresa: Vocelova 606/12 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Lubomír Kotal 14.9.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 9.8.2013
Vznik funkce 14.6.2012
Zánik funkce 9.8.2013
Adresa: Jinonická 804/80 , Praha 158 00
člen představenstva Alice Langová 4.6.2013 - 15.8.2013
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 9.8.2013
Zánik funkce 9.8.2013
Adresa: Lützow str. 96 , 461 47 Oberhausen Spolková republika Německo
člen představenstva Zdeněk Navara 15.8.2013 - 17.8.2013
Vznik členství 9.8.2013
Vznik funkce 9.8.2013
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
člen představenstva Christoph Rosenberger 15.8.2013 - 1.3.2014
Vznik členství 9.8.2013
Vznik funkce 9.8.2013
Adresa: Wollwirkergasse 7 , 930 47 Regensburg Spolková republika Německo
předseda představenstva Alena Kotalová 14.9.2012 - 19.9.2016
Vznik členství 14.6.2012
Vznik funkce 14.6.2012
Adresa: Akátová 283 , Ohrobec 252 45
člen představenstva Zdeněk Navara 17.8.2013 - 19.9.2016
Vznik členství 9.8.2013
Vznik funkce 9.8.2013
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Christoph Rosenberger 1.3.2014 - 30.5.2017
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 12.12.2016
Vznik funkce 9.8.2013
Zánik funkce 12.12.2016
Adresa: Wollwirkergasse 7 , 930 47 Regensburg Spolková republika Německo
předseda představenstva Alena Kotalová 19.9.2016 - 30.5.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 12.12.2016
Vznik funkce 14.6.2012
Zánik funkce 12.12.2016
Adresa: Akátová 283 , Ohrobec 252 45
člen představenstva Zdeněk Navara 19.9.2016 - 30.5.2017
Vznik členství 9.8.2013
Zánik členství 12.12.2016
Vznik funkce 9.8.2013
Zánik funkce 12.12.2016
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00

Dozorčí rada ABATIS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Václav Škoch 5.5.1992 - 5.11.1993
Adresa: Hošťálkova 1169/113 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Bohumil Stuchlík 5.5.1992 - 7.12.1994
Adresa: V zálesí 462/8 , Praha 154 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Tesař 5.5.1992 - 7.12.1994
Adresa: Štorkánova 2805/4 , Praha 150 00
člen dozorčí rady ing. Jiří Melichar 5.11.1993 - 9.12.1994
Adresa: Jinonická 5 , Praha 5 Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Vašek CSc. 7.12.1994 - 9.12.1994
Adresa: Pelhřimovská 340/11 , Praha 140 00
člen dozorčí rady ing. Petr Rob 5.11.1993 - 7.3.1996
Adresa: U Rajské zahrady 1912/3 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Čestmír Matějka 9.12.1994 - 7.3.1996
Adresa: Zdíkovská 2920/18 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Dolenský 9.12.1994 - 7.3.1996
Adresa: V zápolí 1263/26 , Praha 141 00
člen dozorčí rady František Starý 7.3.1996 - 27.1.1998
Adresa: Na Farkáně III 259/35 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Jindra Komárková 7.3.1996 - 27.1.1998
Adresa: Štěpánkova 1060/55 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Kateřina Stehlíková 27.1.1998 - 30.1.2001
Adresa: Sloupecká 187 , Měchenice 252 06
člen dozorčí rady Jaroslav Kotal 27.1.1998 - 30.1.2001
Adresa: Ličkovo nám. 9 , Praha 8 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Václav Urban 7.3.1996 - 23.4.2002
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Nad vodovodem 1364/28 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Nataša Rodová 23.4.2002 - 5.2.2003
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 5.3.2002
Adresa: Senegalská 636/4 , Praha 160 00
člen Tomáš Reichl 5.2.2003 - 16.8.2005
Vznik členství 5.3.2002
Zánik členství 27.6.2005
Adresa: Čerchovská 1981/6 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Jaroslav Kotal 30.1.2001 - 14.9.2012
Vznik funkce 5.3.2002
Zánik funkce 14.6.2012
Adresa: Lyčkovo náměstí 462/9 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Ludmila Hamplová 30.1.2001 - 14.9.2012
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: Nedašovská 337/22 , Praha 155 21
člen Jaroslav Koblasa 16.8.2005 - 14.9.2012
Vznik členství 27.6.2005
Zánik členství 14.6.2012
Adresa: 18 , Řehenice 251 67
člen dozorčí rady Drahomíra Boušová 14.9.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 28.9.2012
Adresa: Plzeňská 34 , Cerhovice 267 61
člen dozorčí rady Anna Velková 14.9.2012 - 5.2.2013
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 28.9.2012
Adresa: Táboritská 16/24 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Hana Maláňová 5.2.2013 - 4.6.2013
Vznik členství 28.9.2012
Zánik členství 22.4.2013
Adresa: Ovčí hájek 2165/28 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Alice Langová 5.2.2013 - 4.6.2013
Vznik členství 28.9.2012
Zánik členství 22.4.2013
Adresa: Lützow str. 96 , 461 47 Oberhausen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ludmila Hamplová 14.9.2012 - 19.9.2016
Vznik členství 14.6.2012
Adresa: Nedašovská 337/22 , Praha 155 21
člen dozorčí rady Pavlína Majtánová 4.6.2013 - 19.9.2016
Vznik členství 22.4.2013
Adresa: 128 , Přišimasy 282 01
člen dozorčí rady Michaela Štindlová 4.6.2013 - 19.9.2016
Vznik členství 22.4.2013
Adresa: 575 , Jablůnka 756 23
člen dozorčí rady Ludmila Hamplová 19.9.2016 - 30.5.2017
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 12.12.2016
Adresa: Nedašovská 337/22 , Praha 155 21
člen dozorčí rady Pavlína Majtánová 19.9.2016 - 30.5.2017
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 12.12.2016
Adresa: 128 , Přišimasy 282 01
člen dozorčí rady Michaela Štindlová 19.9.2016 - 30.5.2017
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 12.12.2016
Adresa: 575 , Jablůnka 756 23

Prokura ABATIS a.s.

Platnost údajů od - do
prokurista a ředitel společnosti 18.6.1992
Jméno Ing. Milan Novák 18.6.1992 - 2.11.1993
Adresa: Plzeňská 129 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno Josef Novotný 18.6.1992 - 10.11.1993
Adresa: Jablonecká 419/64 , Praha 190 00

Sbírka Listin ABATIS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1567/SL 79 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 20.3.2015 4
B 1567/SL 78 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.2.2015 12.3.2015 20.3.2015 4
B 1567/SL 77 zpráva auditora Městský soud v Praze 27.10.2014 12.3.2015 20.3.2015 2
B 1567/SL 76 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 20.3.2015 5
B 1567/SL 75 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 12.3.2015 20.3.2015 2
B 1567/SL 74 notářský zápis NZ 373/2013 Městský soud v Praze 9.8.2013 14.8.2013 21.8.2013 32
B 1567/SL 73 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.4.2013 21.5.2013 10.6.2013 2
B 1567/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.9.2012 2.1.2013 5.2.2013 3
B 1567/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.2.2012 Městský soud v Praze 1.2.2012 17.12.2012 24.1.2013 7
B 1567/SL 70 notářský zápis NZ 984/2012-projekt rozdělení Městský soud v Praze 22.11.2012 17.12.2012 24.1.2013 92
B 1567/SL 69 posudek znalce č.87-425/2012 Městský soud v Praze 27.7.2012 17.12.2012 24.1.2013 160
B 1567/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora k 31.1.2012 Městský soud v Praze 31.1.2012 17.12.2012 24.1.2013 20
B 1567/SL 67 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 31.8.2012 16.10.2012 18.10.2012 73
B 1567/SL 66 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 19.6.2012 16.10.2012 26
B 1567/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2012 zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2012 19.6.2012 16.10.2012 6
B 1567/SL 64 notářský zápis NZ 503/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 14.6.2012 19.6.2012 16.10.2012 26
B 1567/SL 63 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 14.6.2012 15.10.2012 15.10.2012 2
B 1567/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.6.2012 15.10.2012 15.10.2012 2
B 1567/SL 61 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 26.1.2009 15.10.2012 15.10.2012 2
B 1567/SL 60 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2009 15.10.2012 15.10.2012 2
B 1567/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 1.3.2012 Městský soud v Praze 1.3.2012 2.5.2012 3.5.2012 27
B 1567/SL 58 ostatní - projekt fúze Městský soud v Praze 27.4.2012 2.5.2012 3.5.2012 6
B 1567/SL 57 ostatní - plná moc k fúzi Městský soud v Praze 27.4.2012 2.5.2012 3.5.2012 2
B 1567/SL 56 účetní závěrka 2010 -přehl.o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 3.8.2011 1
B 1567/SL 55 účetní závěrka r.2010 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 3.8.2011 0
B 1567/SL 54 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 3.8.2011 1
B 1567/SL 53 účetní závěrka k 3.5.2011 Městský soud v Praze 3.5.2011 26.7.2011 3.8.2011 6
B 1567/SL 52 výroční zpráva [2009] , zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 28.7.2010 7
B 1567/SL 51 účetní závěrka [2009]   příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 28.7.2010 9
B 1567/SL 50 účetní závěrka [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 28.7.2010 7
B 1567/SL 49 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.7.2010 28.7.2010 4
B 1567/SL 48 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 7.5.2009 Městský soud v Praze 7.5.2009 30.7.2009 3.8.2009 21
B 1567/SL 47 notářský zápis -NZ955/08 Městský soud v Praze 22.12.2008 13.1.2009 15
B 1567/SL 46 posudek znalce č.032/2008 Městský soud v Praze 9.9.2008 12.11.2008 177
B 1567/SL 45 notářský zápis -NZ799/08 Městský soud v Praze 3.11.2008 12.11.2008 15
B 1567/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 1
B 1567/SL 43 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 4
B 1567/SL 42 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 9
B 1567/SL 41 účetní závěrka r.2007-cash-flow Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 2
B 1567/SL 40 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 6
B 1567/SL 39 notářský zápis NZ 343/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 8.1.2008 12
B 1567/SL 38 notářský zápis NZ 343/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 26.7.2007 1.8.2007 12
B 1567/SL 37 zpráva auditora k r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.7.2007 1.8.2007 4
B 1567/SL 36 účetní závěrka [2006]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 31.7.2007 1.8.2007 4
B 1567/SL 35 účetní závěrka -přehl.o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 2
B 1567/SL 34 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 2
B 1567/SL 33 výroční zpráva [2006] Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 8
B 1567/SL 32 účetní závěrka [2006]  -příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 8
B 1567/SL 31 účetní závěrka [2006]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 19.7.2007 19.7.2007 3
B 1567/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 423/2006 Městský soud v Praze 14.8.2006 7.9.2006 6.10.2006 0
B 1567/SL 29 notářský zápis -NZ320/05 Městský soud v Praze 27.6.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 28 účetní závěrka k 10.6.04 Městský soud v Praze 10.6.2004 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 27 výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + příloha UZ Městský soud v Praze 31.12.2004 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 26 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 25 ostatní -zápis č.1z jed.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 24 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 1.8.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 23 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 29.7.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 22 podpisové vzory 1x Městský soud v Praze 27.7.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 20 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 19 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 26.6.2006 9.8.2006 29.8.2006 0
B 1567/SL 18 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 28.6.2006 3.7.2006 0
B 1567/SL 17 účetní závěrka k 10.6.2004 Městský soud v Praze 10.6.2004 9.7.2005 7.2.2006 6
B 1567/SL 16 účetní závěrka k 2.6.2005 Městský soud v Praze 2.6.2005 9.7.2005 7.2.2006 6
B 1567/SL 15 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 9.7.2005 7.2.2006 1
B 1567/SL 14 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva auditora + příloha Městský soud v Praze 31.12.2004 9.7.2005 13.7.2005 23
B 1567/SL 10 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003] + účetní závěrka k 27.5.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 14.7.2004 16
B 1567/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 163/2003,OR,PL,PM Městský soud v Praze 14.7.2003 1.12.2003 1.12.2003 0
B 1567/SL 8 výroční zpráva [2002] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 17.7.2003 21.7.2003 0
B 1567/SL 7 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 5.3.2002 25.3.2003 0
B 1567/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 155/2002 Městský soud v Praze 5.3.2002 25.3.2003 0
B 1567/SL 5 výroční zpráva [2001] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 15.7.2002 25.3.2003 0
B 1567/SL 3 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 15.7.2002 0
B 1567/SL 2 výroční zpráva [2000] , zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 7.12.2001 0
B 1567/SL 1 notářský zápis NZ 312/99 Městský soud v Praze 30.6.1999 20.10.2000 0
B 1567/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.8.2004 0
B 1567/SL 12 notářský zápis, podpisové vzory NZ 389/2004 Městský soud v Praze 6.8.2004 0
B 1567/SL 11 ostatní zápis č.6 z jedn.představ. Městský soud v Praze 6.8.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ABATIS a.s.

IČO (identifikační číslo) 45274363
Jméno ABATIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 27.6.1994
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Sídlo ABATIS a.s.

Živnosti a provozovny ABATIS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Jinonická 804/80, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1003584624
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 28.6.1994

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.8.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Jinonická 804/80, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1003584624
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.8.1994

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 24.9.2003
Přerušení oprávnění 1.9.2015

Živnost č. 4 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 pronájem a činnosti spojené s pronájmem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ABATIS a.s.

Člen statutárního orgánu Alena Kotalová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ABATIS a.s.

IČO: 45274363
Firma: ABATIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.5.1992

Sídlo ABATIS a.s.

Sídlo: Jinonická 804/80, Praha 158 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image