Firma AAA BYTY.CZ akciová společnost IČO 63999234


AAA BYTY.CZ akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AAA BYTY.CZ akciová společnost (63999234) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1995 a je stále aktivní. AAA BYTY.CZ akciová společnost má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o AAA BYTY.CZ akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AAA BYTY.CZ akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o AAA BYTY.CZ akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro AAA BYTY.CZ akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AAA BYTY.CZ akciová společnost

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3515
IČO (identifikační číslo osoby) 63999234
Jméno AAA BYTY.CZ akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.11.1995
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAABYTY.CZ akciová společnost, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 63999234 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty Společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude proveden o v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 10.000.000,- Kč (slovy:deset milionů korun českých) o částku 30.000.000,- Kč (sl ovy:třicet milionů korun českých) na částku 40.000.000,- Kč (slovy:čtyřicet milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři z ůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (priorotního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat tři (3) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějící na jméno v listinné podobě a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat třicet (30) nových kmenových akcií o  jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá 4 (slovy:čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícíc po uveřejnění (oznámení) informace o přednostním práv u akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zb ytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace o přednostním (prioritním) právu akcionář ů bude v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku zveřejněna v Obchodním věstníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166952693/0300 zřízený za tím účelem emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet pripsána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodn ota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Nově vydávané akcie, které nebudou učinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SP Group a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií mu sí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uza vření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1 . kole. Určitý zájemce je povinnen splatit 100 % emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlašť zřízený u Československé obchodní banky, a.s. č. účtu 166952693/0300, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií.Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet. 5.12.2006
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAA BYTY.CZ akciová společnost, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ: 63999234 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude proveden o v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českýc h) na částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení záklaního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnos ti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší pod le zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního ka pitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo p odle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že n a jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slov: deset tisíc korun českých) lze upsat tři (3) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy. deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) lze upsat třicet (30) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Lhůta k up isování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá čtyři (4) týdny a počne běžet dnem následujícím po uveřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude uveřejn ěna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci r ozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech od 9.00 do 16 .00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166931593/0300 zřízený za tím účelem emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kuzu byla na tent o účet připsána nejpozději do 4 (slovy: čtyř) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v té to lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SPGroup a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ: 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bu de tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů od uplynutí čtyčtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Sp olečnosti za tím účelem zvlášť zřízený u Československé obchodní banky, a.s. č. účtu 166931593/0300, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kurzu na shora uvedený účet. Valná hromada tímto ukládá představenstvu Společnosti, aby ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podalo u Městského soudu v P raze návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání nových akcií odpovídajících částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu a po splacení emisního kurzu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu, aby zajistilo vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s obecně závaznými předpisy. 29.6.2006 - 5.12.2006
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAABYTY.CZ akciová společnost,se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ 63999234 (dále jen ,"Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zlepšení kapitálové struktury a posílení vlastního kapitálu a zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. 20.1.2006
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust.§ 203 a násl.obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 3.100.000,-Kč (slovy:tři miliony sto tisí c korun českých) na částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 20.1.2006
Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 69 (slovy:šedesátdevět) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých). Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována.Nově vydávané akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci,jímž je jediný akcionář Společnosti,tj.společnost SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta deseti (10) dnů od doručení návrh u na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci,společnosti SPGroup a.s. v sídle Společnosti na ad rese Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00 do patnácti(15) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 20.1.2006
Jediný akcionář jako určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlášť zřízený u ČSOB a.s., č. účtu 166919973/1300, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj.uzavření smlouvy o upsá ní akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kurzu na shora uvedený účet. Společnost SPGroup a.s. jako jediný akcionář a upisovatel se tímto vzdává přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku. 20.1.2006
Jediný akcionář rozhodl dne 21.3.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.100.000,--Kč (slovy: Dvamilionyjednostotisíc korun českých) na celkovou částku 3.100.000,--Kč (slovy: Třimilionyjednostotisíc korun českých) s tím, že upisování akc ií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 210 (slovy: Dvěstědeset) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: Desettisíc korun českých). Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a b udou s nimi spojena stejná práva podle stanov. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti společností SPGroup a.s., IČ 63 07 85 71, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28. Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 5-ti dnů, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti počínaje 30. dnem od nabytí právní moci usnesení, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn doporučeným dopisem na adresu uvedenou v knize akcionářů. Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno započtením pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení vkladu na základní kapitál. Pohledávky, které budou započteny proti pohledávce na splacení vkladu na základní kapitál jsou pohledávkami věřitele SPGroup a.s., IČ 63 07 85 71, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28 za dlužníkem AP Ceram, a.s., IČ 63 99 92 34, sídlem Louny, Postoloprtská 2685 z titulu poskytnutí půjčky. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek, jsou stanovena následujícím způsobem: - jde o peněžitou pohledávku způsobilou k započtení, kterou lze uplatnit u soudu - dohodu o započtení zpracuje v návrhu společnost AP Ceram, a.s. a zašle do 5-ti dnů po skončení lhůty pro upisování akcií druhé smluvní straně, tj. SPGroup a.s., která ji musí akceptovat do 5-ti dnů od obdržení návrhu. Dohoda o započtení musí být uzavřen a písemně avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - v dohodě o započtení musí být označeny vzájemné pohledávky - jejich výše a důvod a rovněž okamžik zániku vzájemných pohledávek - dohoda bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdrží společnost a jedno vyhotovení druhá smluvní strana, přičemž podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. 4.2.2004 - 1.9.2004
Datum sepsání společenské smlouvy 18.9.1995. 8.11.1995
Datum notářského zápisu 13.10.1995. 8.11.1995
Ke dni zápisu je splaceno 30% základního jmění. 8.11.1995 - 9.7.2002

Aktuální kontaktní údaje AAA BYTY.CZ akciová společnost

Kapitál AAA BYTY.CZ akciová společnost

zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2007
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.2.2006 - 13.2.2007
zakladni jmění 3 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.9.2004 - 27.2.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2002 - 1.9.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.11.1995 - 9.7.2002

Akcie AAA BYTY.CZ akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 000 13.2.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 69 27.2.2006 - 13.2.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 310 1.9.2004 - 13.2.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 8.11.1995 - 1.9.2004

Sídlo AAA BYTY.CZ akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykovo nábřeží 235/28 , Praha 110 00 9.2.2005
Adresa Postoloprtská 2685 , Louny 440 01 16.11.2002 - 9.2.2005
Adresa Vodičkova 710/31 , Praha 110 00 17.3.1998 - 16.11.2002
Adresa Roháčova 1090/81 , Praha 130 00 8.11.1995 - 17.3.1998

Předmět podnikání AAA BYTY.CZ akciová společnost

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.5.2007
správa a údržba nemovitostí 25.5.2007 - 12.8.2009
ubytovací služby 25.5.2007 - 12.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 25.5.2007 - 12.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 25.5.2007 - 12.8.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 25.5.2007 - 12.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 25.5.2007 - 12.8.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 25.5.2007 - 12.8.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 25.5.2007 - 12.8.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 17.3.2004 - 9.2.2005
výroba porcelánových a keramických výrobků 16.11.2002 - 17.3.2004
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 16.11.2002 - 9.2.2005
pronájem průmyslového zboží 8.11.1995 - 17.3.1998
pronájem motorových vozidel 8.11.1995 - 17.3.1998
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 8.11.1995 - 17.3.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 8.11.1995 - 12.8.2009
realitní kancelář 8.11.1995 - 12.8.2009

vedení firmy AAA BYTY.CZ akciová společnost

Statutární orgán AAA BYTY.CZ akciová společnost

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: - právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 1.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující se k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob, - darovací a obdobné smlouvy, - právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců. 11.4.2015
Zastupování společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost: 1) Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 2) Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 9.2.2005 - 11.4.2015
1) Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 2) Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu firmy připojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva. 17.3.2004 - 9.2.2005
1. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. 2. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu firmy připojí společně svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva. 16.11.2002 - 17.3.2004
Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Při podepisování za společnost se postupuje tak, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 17.3.1998 - 16.11.2002
Společnost zastupují předseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva. 8.11.1995 - 17.3.1998
Místopředseda představenstva Otakar Šmíd 11.4.2015
Vznik členství 16.7.2014
Vznik funkce 16.7.2014
Adresa: Raisova 179 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Předseda představenstva Pavel Sehnal 17.5.2018
Vznik členství 16.7.2014
Vznik funkce 16.7.2014
Adresa: Velešínská 334 , Praha 199 00
člen představenstva Tomáš Brezula 28.12.2018
Vznik členství 1.10.2018
Adresa: Šlikova 2400/62 , Praha 169 00
člen představenstva Miroslav Novotný 28.12.2018
Vznik členství 1.10.2018
Adresa: Na Ryšavce 152 , Písek 397 01
člen představenstva Pavel Balák 22.2.2019
Vznik členství 15.2.2017
Adresa: Pod Radinama 154 , 257 22 Čerčany Česká republika
předseda představenstva Ing. Luboš Frank 8.11.1995 - 17.3.1998
Adresa: Jablonského 401/16 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Kasanda 8.11.1995 - 17.3.1998
Adresa: Vratislavská 389/1 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Jiří Chomát 8.11.1995 - 17.3.1998
Adresa: Mimoňská 630/17 , Praha 190 00
předseda představenstva Ing. Pavel Sehnal 17.3.1998 - 16.11.2002
Vznik členství 5.12.1997
Zánik členství 2.7.2002
Vznik funkce 5.12.1997
Zánik funkce 2.7.2002
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Kachlík 17.3.1998 - 16.11.2002
Vznik členství 5.12.1997
Zánik členství 2.7.2002
Vznik funkce 5.12.1997
Zánik funkce 2.7.2002
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
člen představenstva JUDr. Jana Petráková 17.3.1998 - 16.11.2002
Vznik členství 5.12.1997
Zánik členství 2.7.2002
Vznik funkce 5.12.1997
Zánik funkce 2.7.2002
Adresa: Ohrobecké údolí 59 , Ohrobec 252 46
člen představenstva Ing. Jaroslav Šafařík 17.3.1998 - 16.11.2002
Vznik členství 5.12.1997
Zánik členství 2.7.2002
Vznik funkce 5.12.1997
Zánik funkce 2.7.2002
Adresa: Nuselská 78/26 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Tomáš Hanzlíček 16.11.2002 - 30.7.2003
Vznik členství 2.7.2002
Zánik členství 11.10.2002
Vznik funkce 2.7.2002
Adresa: Na Petřinách 403/2 , Praha 162 00
předseda představenstva Ing. Petr Milota 16.11.2002 - 9.2.2005
Vznik členství 2.7.2002
Zánik členství 19.8.2004
Vznik funkce 2.7.2002
Zánik funkce 19.8.2004
Adresa: Březinova 2411 , Louny 440 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Zeman 16.11.2002 - 9.2.2005
Vznik členství 2.7.2002
Zánik členství 19.8.2004
Vznik funkce 2.7.2002
Adresa: Na Návsi 3/5 , Ivančice 664 91
Člen představenstva Ing. Zdeněk Šťástka 30.7.2003 - 9.2.2005
Vznik členství 11.10.2002
Zánik členství 19.8.2004
Adresa: Starochodovská 530/7 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Petr Illetško 8.2.2006 - 25.4.2007
Vznik členství 10.1.2006
Adresa: Kloboukova 2190/6 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Petr Illetško 25.4.2007 - 25.5.2007
Vznik členství 10.1.2006
Adresa: Karfíkova 135 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Hana Červenková 9.2.2005 - 6.8.2008
Vznik členství 19.8.2004
Adresa: Akátová 1465 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Petr Illetško 25.5.2007 - 5.1.2009
Vznik členství 10.1.2006
Zánik členství 16.12.2008
Adresa: Karfíkova 935 , Praha 149 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Sehnal 9.2.2005 - 12.8.2009
Vznik členství 19.8.2004
Zánik členství 31.7.2009
Vznik funkce 30.8.2004
Zánik funkce 31.7.2009
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Petr Kachlík 9.2.2005 - 12.8.2009
Vznik členství 19.8.2004
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
Člen představenstva Bc. Hana Červenková 6.8.2008 - 12.8.2009
Vznik členství 19.8.2004
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Na Marsu 1935 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Aleš Budín MBA 5.1.2009 - 10.11.2009
Vznik členství 16.12.2008
Zánik členství 5.10.2009
Adresa: Za Humny 243 , Rozdrojovice 664 34
člen představenstva Bc. Hana Červenková 12.8.2009 - 14.10.2010
Vznik členství 31.7.2009
Zánik členství 17.9.2010
Adresa: Na Marsu 1935 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel 14.10.2010 - 5.6.2013
Vznik členství 17.9.2010
Adresa: Českých lesů 248 , Strakonice 386 01
člen představenstva Ing. Petr Kachlík 12.8.2009 - 18.9.2013
Vznik členství 31.7.2009
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Pavel Sehnal 12.8.2009 - 11.4.2015
Vznik členství 31.7.2009
Zánik členství 16.7.2014
Vznik funkce 31.7.2009
Zánik funkce 16.7.2014
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Otakar Šmíd 10.11.2009 - 11.4.2015
Vznik členství 5.10.2009
Zánik členství 16.7.2014
Adresa: Raisova 179 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel 5.6.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 17.9.2010
Zánik členství 25.8.2014
Adresa: Českých lesů 248 , Strakonice 386 01
člen představenstva Ing. Petr Kachlík 18.9.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 31.7.2009
Zánik členství 16.7.2014
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
Člen představenstva Ladislav Zmuda 11.4.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 25.8.2014
Zánik členství 21.5.2015
Adresa: 67 , Radějovice 251 68
Člen představenstva Petr Kachlík 11.4.2015 - 7.4.2018
Vznik členství 16.7.2014
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
Předseda představenstva Pavel Sehnal 11.4.2015 - 17.5.2018
Vznik členství 16.7.2014
Vznik funkce 16.7.2014
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
Člen představenstva Petr Kachlík 7.4.2018 - 28.12.2018
Vznik členství 16.7.2014
Zánik členství 1.10.2018
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
člen představenstva Pavel Balák 29.3.2017 - 22.2.2019
Vznik členství 15.2.2017
Adresa: Sukova 248 , Čerčany 257 22

Dozorčí rada AAA BYTY.CZ akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jiří Staněk 19.12.2018
Vznik členství 8.7.2015
Vznik funkce 8.7.2015
Adresa: U Albrechtova vrchu 1150/26 , Praha 155 00
předseda Ing. Pavel Sehnal 8.11.1995 - 17.3.1998
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen Ing. Jan Tlačbaba 8.11.1995 - 17.3.1998
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen Ing. Luboš Štěpánek 8.11.1995 - 17.3.1998
Adresa: Lidická 161 , Jeneč 252 61
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Ouředník 17.3.1998 - 1.6.2002
Vznik členství 5.12.1997
Zánik členství 27.11.2001
Vznik funkce 12.12.1997
Zánik funkce 27.11.2001
Adresa: Španielova 1253/92 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Jana Kozovská 17.3.1998 - 1.6.2002
Vznik členství 5.12.1997
Zánik členství 27.11.2001
Vznik funkce 12.12.1997
Zánik funkce 27.11.2001
Adresa: Nebušická 290 , Horoměřice 252 62
člen dozorčí rady Ing. Václav Beneš 17.3.1998 - 16.11.2002
Vznik členství 5.12.1997
Zánik členství 2.7.2002
Vznik funkce 12.12.1997
Zánik funkce 2.7.2002
Adresa: Táborská 934 , 251 01 Říčany Česká republika
předsedea dozorčí rady Ing. Zdeněk Štástka 1.6.2002 - 16.11.2002
Vznik členství 27.11.2001
Zánik členství 2.7.2002
Vznik funkce 27.11.2001
Zánik funkce 2.7.2002
Adresa: Starochodovská 530/7 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Brabenec 1.6.2002 - 16.11.2002
Vznik členství 27.11.2001
Zánik členství 2.7.2002
Vznik funkce 27.11.2001
Zánik funkce 2.7.2002
Adresa: Podolská 811/138 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Ing. Pavel Sehnal 16.11.2002 - 9.2.2005
Vznik členství 2.7.2002
Zánik členství 19.8.2004
Vznik funkce 2.7.2002
Zánik funkce 19.8.2004
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Navrátil 16.11.2002 - 9.2.2005
Vznik členství 2.7.2002
Zánik členství 19.8.2004
Vznik funkce 2.7.2002
Adresa: Hroznová 159/23 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Kachlík 16.11.2002 - 9.2.2005
Vznik členství 2.7.2002
Zánik členství 19.8.2004
Vznik funkce 2.7.2002
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Brabenec 9.2.2005 - 12.10.2005
Vznik členství 19.8.2004
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 30.8.2004
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Podolská 811/138 , Praha 147 00
Člen dozorčí rady JUDr. Jana Petráková 9.2.2005 - 12.10.2005
Vznik členství 19.8.2004
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Ohrobecké údolí 59 , 252 46 Vrané nad Vltavou Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Šťástka 9.2.2005 - 12.10.2005
Vznik členství 19.8.2004
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Starochodovská 530/7 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Jirgl MBA 12.10.2005 - 8.2.2006
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 10.1.2006
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 10.1.2006
Adresa: Ellnerové 3104/4 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Mgr. Milan Kolanda 12.10.2005 - 8.2.2006
Vznik členství 30.6.2005
Adresa: Za černým mostem 1519 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Pořízek 8.2.2006 - 6.8.2007
Vznik členství 10.1.2006
Zánik členství 19.6.2007
Adresa: Domanovická 1204 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Břetislav Cieslar 6.8.2007 - 21.7.2008
Vznik členství 2.7.2007
Adresa: U Borku 719 , Bohumín 735 31
člen dozorčí rady Břetislav Cieslar 21.7.2008 - 15.4.2009
Vznik členství 2.7.2007
Zánik členství 24.3.2009
Adresa: Havlíčkovo náměstí 328/6 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Beneš 12.10.2005 - 17.7.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 10.6.2010
Adresa: Táborská 934 , 251 01 Říčany Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Milan Kolanda 8.2.2006 - 17.7.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 10.6.2010
Vznik funkce 11.1.2006
Zánik funkce 10.6.2010
Adresa: Za černým mostem 1519 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Mgr. Milan Kolanda 17.7.2010 - 9.11.2012
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 10.6.2010
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Za černým mostem 1519 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Staněk 17.7.2010 - 28.12.2013
Vznik členství 10.6.2010
Adresa: U Albrechtova vrchu 1150/26 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Beneš 17.7.2010 - 11.4.2015
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 25.8.2014
Adresa: Táborská 934 , 251 01 Říčany Česká republika
předseda dozorčí rady Pavel Drabina 9.11.2012 - 11.4.2015
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 25.8.2014
Vznik funkce 16.6.2012
Zánik funkce 25.8.2014
Adresa: 12 , 743 01 Bílov Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Staněk 28.12.2013 - 27.8.2015
Vznik členství 10.6.2010
Zánik členství 8.7.2015
Adresa: U Albrechtova vrchu 1150/26 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Jiří Staněk 27.8.2015 - 26.7.2018
Vznik členství 8.7.2015
Vznik funkce 8.7.2015
Adresa: U Albrechtova vrchu 1150/26 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Jiří Staněk 26.7.2018 - 19.12.2018
Vznik členství 8.7.2015
Vznik funkce 8.7.2015
Adresa: Chlebovická 732/14 , Praha 199 00

Sbírka Listin AAA BYTY.CZ akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3515/SL 64 ostatní rozhod.jedin. akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2015 13.10.2015 20.10.2015 1
B 3515/SL 63 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 13.10.2015 19.10.2015 16
B 3515/SL 62 ostatní rozhodnutí předstvenstva Městský soud v Praze 21.5.2015 10.6.2015 3.7.2015 2
B 3515/SL 61 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 18.5.2015 19.5.2015 22
B 3515/SL 60 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 16.7.2014 16.12.2014 29.4.2015 2
B 3515/SL 59 ostatní rozhodnutí přestavenstva Městský soud v Praze 25.8.2014 16.12.2014 29.4.2015 2
B 3515/SL 58 notářský zápis [NZ 508/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.8.2014 16.12.2014 29.4.2015 11
B 3515/SL 57 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.3.2015 19.3.2015 17
B 3515/SL 56 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 28.2.2014 4.3.2014 22
B 3515/SL 55 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 28.2.2014 4.3.2014 23
B 3515/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2011 1.12.2011 4.12.2011 2
B 3515/SL 53 ostatní - rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 17.9.2010 14.10.2010 2
B 3515/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2010 14.10.2010 2
B 3515/SL 51 podpisové vzory -čest.prohl. Městský soud v Praze 30.10.2009 10.11.2009 2
B 3515/SL 50 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 5.10.2009 10.11.2009 2
B 3515/SL 49 ostatní - rozh. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 24.3.2009 28.4.2009 1
B 3515/SL 48 ostatní návrh na úhradu ztráty Městský soud v Praze 11.11.2008 12.1.2009 1
B 3515/SL 47 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 10.11.2008 12.1.2009 2
B 3515/SL 46 zpráva o vztazích za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.1.2009 3
B 3515/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.1.2009 24
B 3515/SL 44 účetní závěrka - cash flow r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.3.2008 31.3.2008 1
B 3515/SL 43 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.3.2008 31.3.2008 7
B 3515/SL 42 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.3.2008 31.3.2008 2
B 3515/SL 41 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.3.2008 31.3.2008 4
B 3515/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 441/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 3.8.2007 9.8.2007 14
B 3515/SL 39 notářský zápis NZ 441/2007 Městský soud v Praze 29.6.2007 3.8.2007 9.8.2007 8
B 3515/SL 38 notářský zápis -NZ308/07 Městský soud v Praze 18.5.2007 8.6.2007 9
B 3515/SL 37 notářský zápis NZ 699/2006 Městský soud v Praze 16.11.2006 19.3.2007 10
B 3515/SL 36 účetní závěrka r.2005+př. Městský soud v Praze 31.12.2005 18.1.2007 19.1.2007 18
B 3515/SL 35 notářský zápis -NZ637/06 Městský soud v Praze 23.10.2006 5.12.2006 0
B 3515/SL 34 notářský zápis NZ 308/2006 Městský soud v Praze 24.5.2006 20.9.2006 0
B 3515/SL 33 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.1.2006 6.6.2006 0
B 3515/SL 32 notářský zápis -NZ11/06 Městský soud v Praze 6.1.2006 6.6.2006 0
B 3515/SL 31 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 20.1.2006 3.3.2006 0
B 3515/SL 30 notářský zápis -NZ746/05 Městský soud v Praze 12.12.2005 24.1.2006 0
B 3515/SL 29 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 30.6.2005 12.10.2005 0
B 3515/SL 28 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 4.8.2005 8.8.2005 0
B 3515/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 30.8.2004 15.2.2005 0
B 3515/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Městský soud v Praze 30.8.2004 15.2.2005 0
B 3515/SL 25 podpisové vzory - JUDr. Jana Petráková Městský soud v Praze 19.8.2004 15.2.2005 0
B 3515/SL 24 podpisové vzory - Ing. Petr Brabenec Městský soud v Praze 19.8.2004 15.2.2005 0
B 3515/SL 23 podpisové vzory - Hana Červenková Městský soud v Praze 19.8.2004 15.2.2005 0
B 3515/SL 22 podpisové vzory - Ing. Petr Kachlík Městský soud v Praze 19.8.2004 15.2.2005 0
B 3515/SL 21 podpisové vzory - Ing. Pavel Sehnal Městský soud v Praze 19.8.2004 15.2.2005 0
B 3515/SL 20 notářský zápis NZ 89/2004 - stanovy Městský soud v Praze 19.8.2004 15.2.2005 15
B 3515/SL 19 notářský zápis NZ 281/2004 - stanovy Městský soud v Praze 7.6.2004 17.9.2004 8
B 3515/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Městský soud v Praze 15.6.2004 3.9.2004 19
B 3515/SL 17 notářský zápis NZ 133/2003 - změna stanov Městský soud v Praze 21.3.2003 25.3.2004 0
B 3515/SL 16 notářský zápis NZ 583/2003 Městský soud v Praze 9.12.2003 11.3.2004 0
B 3515/SL 15 notářský zápis NZ 137/2003 Městský soud v Praze 21.3.2003 11.3.2004 0
B 3515/SL 14 výroční zpráva rok 2002 Městský soud v Praze 25.2.2003 11.3.2004 0
B 3515/SL 13 podpisové vzory Ing. Zdeněk Šťástka Městský soud v Praze 22.10.2002 3.10.2003 0
B 3515/SL 12 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Městský soud v Praze 11.10.2002 3.10.2003 0
B 3515/SL 9 notářský zápis NZ 574/2001 - stanovy Městský soud v Praze 27.11.2001 6.5.2003 0
B 3515/SL 11 notářský zápis NZ 373/2002 - stanovy Městský soud v Praze 2.7.2002 6.5.2003 0
B 3515/SL 10 notářský zápis NZ 120/2002 Městský soud v Praze 20.2.2002 6.5.2003 0
B 3515/SL 8 výroční zpráva za rok 2001 - 2x Městský soud v Praze 8.11.2002 0
B 3515/SL 7 ostatní Rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 8.11.2002 0
B 3515/SL 6 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 17.9.2001 0
B 3515/SL 5 účetní závěrka za rok 1999+audit.zpráva Městský soud v Praze 31.12.1999 26.1.2001 0
B 3515/SL 4 účetní závěrka za rok 1998 Městský soud v Praze 2.2.2000 16.3.2000 0
B 3515/SL 3 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.1999 16.3.2000 0
B 3515/SL 2 účetní závěrka r.1997 Městský soud v Praze 0
B 3515/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.12.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AAA BYTY.CZ akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 63999234
Jméno AAA BYTY.CZ akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 8.11.1995
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 2

Sídlo AAA BYTY.CZ akciová společnost

Živnosti a provozovny AAA BYTY.CZ akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.11.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Jablonského 640/2, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1010161024
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 20.2.2015

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.4.2007

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Půjčování průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1995
Zánik oprávnění 19.3.1998

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1995
Zánik oprávnění 19.3.1998

Živnost č. 6 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1995
Zánik oprávnění 19.3.1998

Živnost č. 7 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.2002
Zánik oprávnění 5.10.2004

Živnost č. 9 Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.2002
Zánik oprávnění 18.4.2003

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.2003
Zánik oprávnění 5.10.2004

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AAA BYTY.CZ akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Balák
Člen statutárního orgánu Ing. Otakar Šmíd
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Sehnal
Člen statutárního orgánu Tomáš Brezula
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Novotný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AAA BYTY.CZ akciová společnost

IČO: 63999234
Firma: AAA BYTY.CZ akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.11.1995

Sídlo AAA BYTY.CZ akciová společnost

Sídlo: Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image