Hlavní navigace

FIRMA 69GAMES a.s. IČO: 07597983

69GAMES a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.

69GAMES a.s. (07597983) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Střelniční 1770, 74401 Frenštát pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 2018 69GAMES a.s. má tři obory činností.

Jako zdroj dat o 69GAMES a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro 69GAMES a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje 69GAMES a.s.

Soud: Krajský soud v Ostravě 31. 10. 2018
Spisová značka: B 11296
IČO (identifikační číslo osoby): 07597983
Jméno: PATTERDALE CZECH, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.10.2018
Zapsána dne: 31.10.2018
Jediný akcionář rozhodl dne 11.08.2022 při výkonu působnosti valné hromady takto: 1.Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše 52 000 000,- Kč (slovy: padesát dva milionů korun českých), upsáním nových akcií o částku 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), na částku 92 000 000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů korun če ských). Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2.Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, kdy bude jediným akcionářem Společnosti společností SEVERSON HOLD, a.s., nově upsáno 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (s lovy: jedno sto tisíc korun českých) každé akcie. Emisní kurs každé nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě; celkový emisní kurz všech nově vydaných akcií tak činí 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českých). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že žádná z akcií nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. 3.Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existují pohledávky jediného akcionáře - společnost SEVERSON HOLD, a.s., v celkové výši 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) za Společností, a to z titulu: smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 08.08.2022 (slovy: osmého srpna roku dva tisíce dvacet dva) mezi panem Jiřím Karáskem, jako postupitelem a společností SEVERSON HOLD, a.s., jako postupníkem, jejímž předmětem je postoupení pohledávky pana Jiříh o Karáska za společností 69GAMES a.s. ve výši 20 000 000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 05.01.2021 mezi panem Jiřím Karáskem a společností 69GAMES a.s., jejímž předmětem je pohl edávka vzniklá na základě smlouvy o koupi závodu ze dne 30.12.2020 uzavřené mezi společností ENDL + K a.s., jako prodávající a společností 69GAMES a.s., jako kupující, smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 08.08.2022 (slovy: osmého srpna roku dva tisíce dvacet dva) mezi společností TARCU 2190 s.r.o., IČO 190 12 772, jako postupitelem, a společností SEVERSON HOLD, a.s., jako postupníkem, jejímž předmětem je posto upení pohledávky společností TARCU 2190 s.r.o. za společností 69GAMES a.s. ve výši 10 000 000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), vzniklou na základě smlouvy u zápůjčce finančních prostředků ze dne 04.02.2021, uzavřenou mezi společností TARCU 2190 s.r.o., jako zapůjčitelem a společností 69GAMES a.s., jako vydlužitelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.12.2021, smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 08.08.2022 (slovy: osmého srpna roku dva tisíce dvacet dva) mezi panem Alešem Lopraisem, jako postupitelem a společností SEVERSON HOLD, a.s., jako postupníkem, jejímž předmětem je postoupení pohledávky pana Ale še Lopraise za společností 69GAMES a.s. ve výši 10 000 000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých), vzniklé na základě smlouvy o půjčce finančních prostředků uzavřené dne 16.06.2021 mezi panem Alešem Lopraisem, jako zapůjčitelem a společností 69GAMES a .s., jako vydlužitelem, (dále jen Smlouvy o postoupení pohledávek), a která jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští započtení pohledávky jediného akcionáře, za společností 69GAMES a.s. v celkové výši 40 000 000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých), z titulu Smluv o postoupení pohledávek proti pohledávce společnosti 69GAMES a.s., na splacení emisního čtyři sta (400) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4.Stanoví pravidla postupu o uzavření smlouvy o započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu takto: a)smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, b)smlouva o započtení musí být podepsána nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c)dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky, specifikované v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tím splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu. 5.Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávky jediného akcionáře za Společností z titulu Smluv o postoupení pohledávky proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu čtyři sta (400) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 6.Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v sídle jediného akcionáře společnosti SEVERSON HOLD, a.s., mezi jediným akcionářem a společností 69GAMES, a.s. 7.Lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen na adresu jeho pobytu nebo sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu. 8. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. 11.8.2022
Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše .2 000 000,- Kč, upsáním nových akcií o částku .50 000 000,- Kč,na částku .52 000 000,- Kč. Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, tj. dvaceti (20) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s číselným označe ný 1 - 20, jejichž jmenovitá hodnota se zvýší o částku 2 500 000,-Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 2 600 000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých). Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hod notě. Emisní kurz se splácí pouze peněžitým vkladem jediného akcionáře a bude splacen na účet Společnosti nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Lhůta pro předložení všech akcií k výměně činí 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře k předložení akcie ve výše uvedené lhůtě za účelem výměny za akcii o vyšší jmenovité hodnotě. 4.2.2021

Kapitál 69GAMES a.s.

Základní kapitál 92 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.8.2022
Základní kapitál 52 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.2.2021  - 11.8.2022
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.10.2018  - 4.2.2021

Akcie 69GAMES a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 400 11.8.2022
Kmenové akcie na jméno 2 600 000 Kč 20 4.2.2021
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 31.10.2018  - 4.2.2021

Sídlo 69GAMES a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Střelniční 1770, Frenštát pod Radhoštěm 74401, Česká republika 17.12.2020
Adresa: Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika 31.10.2018 - 17.12.2020

Předmět podnikání 69GAMES a.s.

Platnost údajů od - do
provozování hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 31.5.2021
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 31.10.2018
Správa vlastního majetku. 31.10.2018

Vedení firmy 69GAMES a.s.

Statutární orgán 69GAMES a.s.

člen představenstva Aleš Loprais
Ve funkci od 17.12.2020
Adresa Jiřího Felixe 1733, 74401 Frenštát pod Radhoštěm
předseda představenstva Stanislav Meizner
Ve funkci od 4.2.2021
Adresa Selské nám. 8/45, 77900 Olomouc
Předseda představenstva Ladislav Nový
Ve funkci od 20.12.2018 do 17.12.2020
Adresa Moravská 451, 69611 Mutěnice
Předseda představenstva Václav Mlynář
Ve funkci od 31.10.2018 do 20.12.2018
Adresa Kryblická 363, 54101 Trutnov

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje 69GAMES a.s.

IČO: 07597983
Firma: 69GAMES a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Frenštát pod Radhoštěm
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 31. 10. 2018

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří