Firma 1. zahradnická, a.s. IČO 29365643


1. zahradnická, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

1. zahradnická, a.s. (29365643) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Staré náměstí 225/27, Brno 619 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2012 a je stále aktivní. 1. zahradnická, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o 1. zahradnická, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o 1. zahradnická, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o 1. zahradnická, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro 1. zahradnická, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje 1. zahradnická, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 6689
IČO (identifikační číslo osoby) 29365643
Jméno 1. zahradnická, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.8.2012
Řádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. (dále také jen společnost) schválila dne 17.6.2015 zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií nejvýše o částku 2.326.400,- Kč (slovy: dva miliony tř i sta dvacet šest tisíc čtyři sta korun českých), z původní výše 2.326.400,- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet šest tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši 4.652.800,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set padesát dva tisíc osm set korun českých). Up isování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Připouští se upisování akcií pod uvedenou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií Na zvýšení základního kapitálu bude celkově maximálně vydáno 23.264 ks (slovy: dvacet tři tisíc dvě stě šedesát čtyři kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), které nebudou kótova né (dále také jen nové akcie). Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základn ího kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s čl. 16 odst. 5 stanov Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 14 dní od okamžiku, kdy bude oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese: Brno - Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 60200 oznámeno způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Představenstvo společnosti je povinno toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst . 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zveřejnit na internetových stránkách společnosti a rovněž v Obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Na jednu stávající akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100,- Kč je akcionář oprávněn upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Těmito určenými zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatil i emisní kurz jimi upsaných akcií ve stanovené lhůtě. Každý z takto předem určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odpovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči cel kovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování (dále také jen určení zájemci). Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upis ování budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. na adrese: Brno - Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 60200. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 100,- Kč na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se nepřipouští započt ení pohledávek za společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 2500794459/2010, vedený u Fio banky, a.s. 19.6.2015 - 30.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Valná hromada společnosti přijala dne 17.06.2014 následující rozhodnutí: Řádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu z následujících důvodů a za následujícím účelem: 1. Na úhradu ztráty vykázané za rok 201 2, 2. Přesunu části vlastních zdrojů ze základního kapitálu do ostatních kapitálových fondů. Tím se rozšíří možnost pro budoucí vyplácení plnění akcionářům například ve formě dividend. Při přijetí tohoto rozhodnutí nedojde k žádné výplatě plnění akcionář ům. Dále nižší základní kapitál umožní společnosti optimalizovat náklady. Společnost rozhoduje o snížení základního kapitálu z částky 11.632.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů šest set třicet dva tisíc korun českých) o částku 9.305.600,- Kč (slovy: devět m ilionů tři sta pět tisíc šest set korun českých) na částku 2.326.400,- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet šest tisíc čtyři sta korun českých). Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcí poměrně u všech akcií společnosti z částky 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) o částku 400,- Kč (slovy:čtyři sta korun českých) na částku 100, Kč (slovy: sto korun českých) za 1ks akcie. Snížení jmenovité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena př edstavenstva. Akcionáři jsou povinni předložit akcie za účelem vyznačení snížení jmenovité hodnoty ve lhůtě 30 dní od provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Částka 9.305.600,- Kč (slovy: devět milionů tři sta pět tisíc šest se t korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, se z části použije na úhradu ztráty vykázané za rok 2012 a z části se účetně převede do ostatních kapitálových fondů společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti se akcionářům společnosti nevyplácí žádné peněžité plnění. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost případných pohledávek věřitelů. Valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. schvaluje s účinností ke dni právní moci zápisu snížení základního kapitálu společnosti podle předchozího návrhu usnesení do obchodního rejstříku následující změnu stanov společnosti: V ustanovení části III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, AKCIE, PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ článku 4 Základní kapitál společnosti stanov společnosti se text 11.632.000,- Kč nahrazuje textem 2.326.400,- Kč a text jedenáct milionů šest set třicet dva tisíc korun českých se nahrazuje textem dva miliony tři sta dvacet šest tisíc čtyři sta korun českých. V ustanovení části III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, AKCIE, PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ článku 5 Akcie a zatímní listy odst. 1 stanov společnosti se text 500,- Kč/ks nahrazuje textem 100,- Kč/ks. V ustanovení části IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI článku 8 Valná hromada se odstavec 5 Počet hlasů spojených s jednou akcií mění a nově zní: 5. Počet hlasů spojených s jednou akcií Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií a to tak, že na ka ždou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 23.264 (slovy: dvacet tři tisíc dvě stě šedesát čtyři). 22.7.2014 - 15.1.2015
Akciová společnost 1.zahradnická, a.s. byla založena rozdělením společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s., IČ: 479 12 961, se sídlem Brno, Dvorecká 363/31, PSČ 620 00, se vznikem nových obchodních společností. 1.8.2012

Aktuální kontaktní údaje 1. zahradnická, a.s.

Kapitál 1. zahradnická, a.s.

zakladni jmění 4 652 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.2015
zakladni jmění 2 326 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.1.2015 - 30.9.2015
zakladni jmění 11 632 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2012 - 15.1.2015

Akcie 1. zahradnická, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 Kč 46 527 30.9.2015
Akcie na jméno 100 Kč 23 264 15.1.2015 - 30.9.2015
Akcie na jméno 500 Kč 23 264 22.7.2014 - 15.1.2015
Akcie na majitele 500 Kč 23 264 1.8.2012 - 22.7.2014

Sídlo 1. zahradnická, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Staré náměstí 225/27 , Brno 619 00 29.6.2015
Adresa Staré náměstí 225/27 , Brno 619 00 27.11.2012 - 29.6.2015
Adresa Dvorecká 363/31 , Brno 620 00 1.8.2012 - 27.11.2012

Předmět podnikání 1. zahradnická, a.s.

Platnost údajů od - do
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2012
- zprostředkování obchodu a služeb 1.8.2012 - 22.7.2014
- velkoobchod a maloobchod 1.8.2012 - 22.7.2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.8.2012 - 22.7.2014
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 1.8.2012 - 22.7.2014
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 1.8.2012 - 22.7.2014
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 1.8.2012 - 22.7.2014
- správa majetku 1.8.2012 - 22.7.2014

Předmět činnosti 1. zahradnická, a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 22.7.2014

vedení firmy 1. zahradnická, a.s.

Statutární orgán 1. zahradnická, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné za společnost podepisovat . 1.8.2012
předseda představenstva MUDr. Mgr. Dalimil Chocholáč 29.6.2015
Vznik členství 1.8.2012
Vznik funkce 1.8.2012
Adresa: 337 , Viničné Šumice 664 06
člen představenstva Miroslav Pakosta 29.6.2015
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: Konradova 2209/5 , Brno 628 00
člen představenstva Mgr. Ing. Antonín Továrek 22.10.2016
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Kopretinová 798/7 , Brno 637 00
člen představenstva Lucie Seredova 1.8.2012 - 27.11.2012
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 1.9.2012
Adresa: Petra Jilemnického 364/6 , Adamov 679 04
předseda představenstva MUDr. Mgr. Dalimil Chocholáč 1.8.2012 - 29.6.2015
Vznik členství 1.8.2012
Vznik funkce 1.8.2012
Adresa: 337 , Viničné Šumice 664 06
člen představenstva Miroslav Pakosta 1.8.2012 - 29.6.2015
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: Konradova 2209/5 , Brno 628 00
člen představenstva Mgr. Ing. Antonín Továrek 27.11.2012 - 29.6.2015
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Jasanová 836/3 , Brno 637 00
člen představenstva Mgr. Ing. Antonín Továrek 29.6.2015 - 22.10.2016
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: Jasanová 836/3 , Brno 637 00

Dozorčí rada 1. zahradnická, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Tomáš Horký 20.8.2013
Vznik členství 25.6.2013
Vznik funkce 26.6.2013
Adresa: Štítného 1679/29 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Pavel Kožín 20.8.2013
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: Za Stadionem 1329/16 , Mohelnice 789 85
člen dozorčí rady Hana Továrková 17.12.2017
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: Jasanová 839/1 , Brno 637 00
předseda dozorčí rady Mgr. Ing. Tomáš Horký 1.8.2012 - 20.8.2013
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 25.6.2013
Vznik funkce 1.8.2012
Adresa: Štítného 1679/29 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Mgr.et.Mgr. Pavel Kožín 1.8.2012 - 20.8.2013
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Za Stadionem 1329/16 , Mohelnice 789 85
člen dozorčí rady Mgr. Ing. Hana Továrková 1.8.2012 - 20.8.2013
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Jasanová 836/3 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Hana Továrková 20.8.2013 - 17.12.2017
Vznik členství 25.6.2013
Adresa: Jasanová 836/3 , Brno 637 00

Sbírka Listin 1. zahradnická, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6689/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.9.2015 11
B 6689/SL 13 notářský zápis [NZ 149/2015] Krajský soud v Brně 17.6.2015 30.9.2015 8
B 6689/SL 12 notářský zápis [NZ 149/2015] Krajský soud v Brně 17.6.2015 19.6.2015 8
B 6689/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.1.2015 22.1.2015 11
B 6689/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.7.2014 17.9.2014 11
B 6689/SL 8 notářský zápis stanovy, NZ 162/2014 Krajský soud v Brně 17.6.2014 18.7.2014 17.9.2014 21
B 6689/SL 7 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 10.5.2014 18.7.2014 17.9.2014 15
B 6689/SL 10 stanovy společnosti, ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 17.6.2014 18.7.2014 17.9.2014 24
B 6689/SL 6 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 23.5.2013 5.12.2013 6.12.2013 13
B 6689/SL 5 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.6.2013 16.8.2013 4.9.2013 2
B 6689/SL 4 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 25.6.2013 16.8.2013 4.9.2013 6
B 6689/SL 3 ostatní - zápis o zasedání představenstva Krajský soud v Brně 3.9.2012 27.11.2012 29.11.2012 2
B 6689/SL 2 ostatní - zápis o zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 24.8.2012 27.11.2012 29.11.2012 2
B 6689/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2012 27.11.2012 29.11.2012 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje 1. zahradnická, a.s.

IČO (identifikační číslo) 29365643
Jméno 1. zahradnická, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 8.8.2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo 1. zahradnická, a.s.

Sídlo: Pěstitelská 196 18 619 00 Brno

Živnosti a provozovny 1. zahradnická, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.8.2012
Provozovna č. 1
Provozovna třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1013025466
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 9.12.2019

Statutární orgán 1. zahradnická, a.s.

Člen statutárního orgánu MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč Ph.D.
Člen statutárního orgánu Bc. Miroslav Pakosta
Člen statutárního orgánu Ing. Mgr. Antonín Továrek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje 1. zahradnická, a.s.

IČO: 29365643
Firma: 1. zahradnická, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-jih
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.8.2012

Sídlo 1. zahradnická, a.s.

Sídlo: Staré náměstí 225/27, Brno 619 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image